Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
JsUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Riksdagsdokument
JsUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
JsUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 24/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
JsUU 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
JsUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
1
2021 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Onsdag 3.2.2021 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Janne
Kotiaho
Naturpanelen
professor
Olli
Tahvonen
Helsingfors universitet
professor
Timo
Pukkala
Östra Finlands universitet
gruppchef
Sampo
Soimakallio
Finlands miljöcentral
4
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
finansministeriet
jord- och skogsbruksministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 4.2.2021 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-12-15 11:59:46

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 5/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.