Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
JsUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
JsUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin
JsUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
JsUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
JsUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

 Senaste utlåtanden

JsUU 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
JsUU 15/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
JsUU 14/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
36
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Tisdag 29.9.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Erkki
Arnkil
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Tiina
Pullola
jord- och skogsbruksministeriet
ledande expert
Satu
Raussi
Naturresursinstitutet
specialsakkunnig
Tiina
Kauppinen
Naturresursinstitutet, Djurens välfärdscenter
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Livsmedelsverket
Projekttillståndsnämnden
bilaga
Animalia ry
Djurskyddet Finland rf
Helsingfors universitet, Forskningscentret för djurvälfärd
djurskyddsombud
Saara
Kupsala
Livsmedelsverket
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 30.9.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-09-25 10:55:31

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 40/2020

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 40—41/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.