Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat

Riksdagsdokument
JsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
JsUU 1/2020 rd

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027

Riksdagsdokument
JsUU 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
19
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Onsdag 15.4.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
jord- och skogsbruksministeriet
miljöministeriet
Naturresursinstitutet
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
WWF Finland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
En kompletterande skrivelse UJ 5/2020 vp - U 66/2018 vp har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Harri
Kukka
jord- och skogsbruksministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
miljöministeriet
Naturresursinstitutet
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
WWF Finland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen
Statsrådets E-utredning
Förhandsbehandling 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
jord- och skogsbruksministeriet
miljöministeriet
Naturresursinstitutet
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
WWF Finland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2020-04-06 15:01:39

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet

Veckoplan för veckan 16/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet

Mötesplan för veckorna 16—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi