Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

​Begäran om undersökning, klagomål och begäran om omprövning

Grundlagsutskottets uppgifter fastställs enligt 74 § grundlagen och grundlagens övriga bestämmelser samt riksdagens arbetsordning. Utskottet har ingen allmän behörighet att övervaka tjänsteåtgärder i Finland. Utskottet behandlar således inte begäranden om undersökning, klagomål, begäranden om omprövning eller övriga motsvarande skrivelser riktade till utskottet. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 13/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Riksdagsdokument
GrUB 11/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
GrUB 10/2021 rd

Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

Riksdagsdokument
GrUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 8/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
GrUB 6/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 35/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 31/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
GrUU 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

Riksdagsdokument
GrUU 32/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

 Nästa möte

Riksdagsdokument
GrUD 92/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 10.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—49/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.