Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 26/2020 rd

Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder

Riksdagsdokument
GrUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
GrUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Riksdagsdokument
GrUB 23/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 21/2020 rd

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Riksdagsdokument
GrUB 20/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Riksdagsdokument
GrUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Riksdagsdokument
GrUU 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Riksdagsdokument
GrUU 44/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

 Nästa möte

Riksdagsdokument
GrUD 17/2021 rd

Torsdag 4.3.2021 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 9/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 9—13/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.