Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
GrUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Riksdagsdokument
GrUB 23/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 21/2020 rd

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Riksdagsdokument
GrUB 20/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsdokument
GrUB 19/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen

Riksdagsdokument
GrUU 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 38/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Riksdagsdokument
GrUU 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
GrUU 36/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
89
2020 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 2.12.2020 kl. 8.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Förberedande debatt fortsätter. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder
Övrigt ärende
Förberedande debatt fortsätter. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 3.12.2020 kl. 8.00. 
Senast publicerat 2020-12-01 13:46:22

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—53/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.