Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 9/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 10/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
GrUB 7/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Riksdagsdokument
GrUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
26
2020 rd
Grundlagsutskottet
Fredag 3.4.2020 kl. 8.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
statsrådets kansli
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
strategidirektör
Liisa-Maria
Voipio-Pulkki
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Mika
Salminen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
professor
Veli-Pekka
Viljanen
professor
Tuomas
Ojanen
bilaga
professor
Janne
Salminen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Euroryhmän lähiaikojen linjaukset
Utskottet hör: lagstiftningsråd Seppo Tanninen, finansministeriet, professor Päivi Leino-Sandberg, professor Jukka Snell 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: professor Kaarlo Tuori 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 14.4.2020 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2020-04-02 20:49:34

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet

Mötesplan för veckorna 14—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
09 432 2092

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi