Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

​Begäran om undersökning, klagomål och begäran om omprövning

Grundlagsutskottets uppgifter fastställs enligt 74 § grundlagen och grundlagens övriga bestämmelser samt riksdagens arbetsordning. Utskottet har ingen allmän behörighet att övervaka tjänsteåtgärder i Finland. Utskottet behandlar således inte begäranden om undersökning, klagomål, begäranden om omprövning eller övriga motsvarande skrivelser riktade till utskottet. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Riksdagsdokument
GrUB 2/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsdokument
GrUB 1/2022 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

Riksdagsdokument
GrUB 17/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 16/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
GrUB 15/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
GrUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

 Nästa möte

Riksdagsdokument
GrUD 48/2022 rd

Tisdag 24.5.2022 kl. 9.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 21/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 21—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.