Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 21/2020 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
GrUB 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
GrUB 19/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
GrUB 17/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
GrUB 18/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
GrUB 16/2020 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
GrUB 13/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 26/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
GrUU 25/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
GrUU 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen
GrUU 24/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
GrUU 23/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
61
2020 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 23.9.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp har lämnats till grundlagsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Tia
Laine-Ylijoki-Laakso
miljöministeriet
bilaga
regeringssekreterare
Perttu
Wasenius
försvarsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
professor
Leena
Halila
professor
Elina
Pirjatanniemi
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
Regeringens proposition
Allmän debatt fortsätter. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (ändring av förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter)
Statsrådets U-skrivelse
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
9
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
Utskottets eget ärende
EÄ 35/2020 rd
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Förberedande debatt förs. 
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 24.9.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-09-22 11:19:50

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 39—44/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.