Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsdokument
FsUB 9/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
FsUU 5/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FsUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
44
2020 rd
Försvarsutskottet
Onsdag 9.12.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 3.12.2020: 
Utskottet hör: 
inrikesminister
Maria
Ohisalo
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Eero
Kytömaa
inrikesministeriet
4
Nordiska försvarssamarbetets (Nordefco) försvarsministermöte 5.11.2020
Utskottets eget ärende
EÄ 71/2020 rd
Utskottet hör: 
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
försvarsministeriet
5
Statsrådets utredning: Finlands ordförandeskap i Nordefco 2021
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
försvarsministeriet
6
Statsrådets utredning: Prioiriteringar under Danmarks ordförandeskap i Nordefco 2020
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att utrikesutskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet hör: 
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
försvarsministeriet
7
EU:n puolustusministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Utskottet hör: 
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
försvarsministeriet
8
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering, krishanteringsöversikt hösten 2020
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
utrikesministeriet
försvarsministeriet
Huvudstaben
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 10.12.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-12-03 11:22:22

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 50/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—53/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.