Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

Kulturutskottet hade avvikande mötesarrangemang under riksmötet 2020 med anledning av coronaläget. Utskottet höll 50 officiella möten (alla beslutsärenden) och 57 inofficiella möten (hörande av sakkunniga). Utskottet fortsätter arbeta på samma sätt också våren 2021.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsdokument
KuUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
KuUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Riksdagsdokument
KuUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
KuUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
KuUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Riksdagsdokument
KuUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-369671

Tisdag 11.5.2021 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 19/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 19—25/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.