Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
ShUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
ShUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
ShUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

 Senaste utlåtanden

ShUU 5/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
ShUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
ShUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
45
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Onsdag 23.9.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Antecknas att utskottsmedlemmarna 18.9.2020 hörde följande sakkunniga på distans: 
Utskottet hörde: 
utredningschef
Arto
Palmu
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
förvaltningsdirektör
Ritva
Kujala
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
bilaga
projektchef
Outi
Konttinen
Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA
bilaga
hälsovårdspolitisk expert
Mervi
Kattelus
Finlands Läkarförbund rf
bilaga
specialsakkunnig
Mia
Bengtström
Lääketeollisuus ry
bilaga
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Antecknas att utskottsmedlemmarna 18.9.2020 hörde följande sakkunniga på distans: 
Utskottet hörde: 
regeringsråd
Auli
Valli-Lintu
social- och hälsovårdsministeriet
budgetråd
Tero
Tyni
finansministeriet
bilaga
chefsjurist
Pirkka-Petri
Lebedeff
​Finlands Kommunförbund
bilaga
regionförvaltningsöverläkare
Anne
Hiiri
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
bilaga
förvaltningsdirektör
Lauri
Tanner
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
bilaga
jurist
Santeri
Lindholm
Uleåborgs stad
bilaga
Förberedande debatt förs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 24.9.2020 kl 10.00; Arkadiasal. 
Senast publicerat 2020-09-18 13:07:47

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 39—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.