​​

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
ShUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 kap. i sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
ShUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Riksdagsdokument
ShUB 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
ShUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Riksdagsdokument
ShUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om stärkande av köpkraft 2023 och till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Riksdagsdokument
ShUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
ShUU 10/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
ShUU 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
ShUD 110/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 9.30

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.