Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Riksdagsdokument
ShUB 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
ShUB 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Riksdagsdokument
ShUB 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
ShUB 38/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
ShUB 36/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
ShUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Riksdagsdokument
ShUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
64
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Fredag 4.12.2020 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte; E 452
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
justitieråd, JD
Eija
Siitari
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
biträdande professor
Antti
Honkela
Helsingfors universitet
bilaga
ledande konsult
Pasi
Korhonen
F-Secure Oyj
bilaga
docent
Marjut
Salokannel
Helsingfors universitet
bilaga
professor
Martti
Lehto
Jyväskylä universitet
bilaga
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 09.45
förvaltningsöverläkare
Jukka
Pellinen
Helsingfors stad
bilaga
direktör
Taru
Kuosmanen
Tammerfors stad
bilaga
överläkare
Johanna
Tuukkanen
Jyväskylä stad
bilaga
social- och hälsovårdsdirektör
Mikko
Pakarinen
S:t Karins stad
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
inrikesministeriet
bilaga
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
bilaga
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
bilaga
Försörjningsberedskapscentralen
bilaga
Ålands landskapsregering
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte tisdagen den 8.12.2020 kl 10.00; Arkadia-sal. 
Senast publicerat 2020-12-04 08:49:22

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.