​​

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Riksdagsdokument
ShUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
ShUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Riksdagsdokument
ShUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Riksdagsdokument
ShUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
ShUB 8/2022 rd

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
ShUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
ShUU 7/2022 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
ShUU 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
ShUD 63/2022 rd

Fredag 17.6.2022 kl. 9.00

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.