Stora utskottet

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 6/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
StoUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
StoUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
30
2020 rd
Stora utskottet
Torsdag 16.7.2020 kl. 10.00, Lilla Parlamentets auditorium
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Päätösasiat, U-asiat, E-asiat, jatkokirjelmät (klo 10.00)
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1303/2013 och 223/2014 samt om ändring av förslagen för programperioden 2021-2027 (stimulansåtgärder inom sammanhållningspolitiken)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till finansutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet. 
Den kompletterande skrivelsen UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen för eventuella åtgärder till finansutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 64/2020 rd. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet. 
Den kompletterande skrivelsen UJ 20/2020 rd - U 27/2020 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. Nämä kappaleet sisältävät Suomen keskeiset tavoitteet neuvottelujen loppuvaihetta varten. Niiden julkistaminen tässä vaiheessa vaarantaisi Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen. Vaiteliaisuuspyynnön kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Valtioneuvoston kanslia katsoo, että vaiteliaisuuden tulisi olla voimassa siihen saakka, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen.. 
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Anna-Lotta
Hyvärinen
finansministeriet
professor
Juha
Raitio
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UJ 22/2020 vp - U 45/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. Nämä kappaleet sisältävät Suomen keskeiset tavoitteet neuvottelujen loppuvaihetta varten. Niiden julkistaminen tässä vaiheessa vaarantaisi Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen. Vaiteliaisuuspyynnön kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Valtiovarainministeriö katsoo, että vaiteliaisuuden tulisi olla voimassa siihen saakka, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen.. 
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Anna-Lotta
Hyvärinen
finansministeriet
professor
Juha
Raitio
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 409 final om ett instrument för tekniskt stöd (instrument för tekniskt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 74/2020 rd. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet och ekonomiutskottet. 
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Anna-Lotta
Hyvärinen
finansministeriet
professor
Juha
Raitio
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 75/2020 rd. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet och ekonomiutskottet. 
Den kompletterande skrivelsen UJ 19/2020 rd - U 30/2020 rd har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, finansutskottet och ekonomiutskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess asian käsittelyssä Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu kantaosion huomiovärillä merkittyyn kappaleeseen "Jäsenmaakohtainen enimmäissaanto") kokonaisuudessaan. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtiovarainministeriö katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen.. 
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Anna-Lotta
Hyvärinen
finansministeriet
professor
Juha
Raitio
9
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 6 till 2020 års allmänna budget (ändringsbudget 6/2020, Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet. 
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Anna-Lotta
Hyvärinen
finansministeriet
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslutet om civilskyddsmekanismen EU/1313/2013
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. 
11
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp för eventuella åtgärder till finansutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet. 
12
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till finansutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet. 
13
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
Förvaltningsutskottet: FvUU 10/2020 rd. 
14
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en övergripande EU-politik för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Förvaltningsutskottet: FvUU 11/2020 rd. 
Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Saapuneet U-asiat (käsittely syksyllä)
16
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (lånefaciliteten för den offentliga sektorn)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 71/2020 rd. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet. 
17
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet InvestEU (InvestEU-programmet)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 72/2020 rd. 
18
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (instrumentet för solvensstöd)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 73/2020 rd. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 
Saapuneet E-asiat (käsittely syksyllä)
19
Statsrådets utredning: Ändring av handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till utrikesutskottet och miljöutskottet. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till förvaltningsutskottet. 
21
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet. 
22
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till utrikesutskottet. 
23
Valtioneuvoston selvitys: Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till finansutskottet. 
24
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Förvaltningsutskottet: FvUU 9/2020 rd. 
Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 
25
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021–2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021–2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU
Statsrådets U-skrivelse
U-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp för eventuella åtgärder till finansutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet och framtidsutskottet. 
26
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi
Statsrådets E-utredning
E-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen EJ 12/2020 vp - E 39/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, kommunikationsutskottet och kulturutskottet. 
Selvitysasiat - Kirjallinen menettely 3.7.2020
27
Epävirallinen oikeusministereiden kokous 6.7.2020 (videokonferenssi)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
28
Epävirallinen sisäministerikokous 7.7.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
29
Euroryhmän videokokous 9.7.2020, Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous (Ecofin) 10.7.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Selvitysasiat (klo 11.00)
30
Europeiska rådet 17.-18.7.2020
Beredning 
Utskottet hör: 
statsminister
Sanna
Marin
Avustajinaan: 
Utredningen antecknas som mottagen. 
31
Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 29.6.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
32
Epävirallinen energiaministerien videokokous 15.6.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
33
epävirallinen ympäristöministereiden videokokous 23.6.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
34
Mötet i Europeiska unions råd 13.7.2020 (Rådet för utrikes frågor)
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
35
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 16.6.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
36
virtuaalinen ympäristöministeritason kick off -kokous 13.-14.7.
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
37
Opetusministerien epävirallinen videokonferenssi 23.6.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
38
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 15.7.2020
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
39
Epävirallinen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 16.–17.7.2020
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
40
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
41
Övriga ärenden
SuV:n syysistuntokauden 2020 kokoussuunnitelmaluonnos 
42
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 9.9.2020 kl. 13.00 
Senast publicerat 2020-07-07 16:48:25

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 27-29/2020

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 27—37/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Satu Hassihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen

 Förste vice ordförande

 

 

Jani Mäkelähttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Andre vice ordförande

 

 

Merja Kyllönenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/963.aspxMerja KyllönenVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Ritva Elomaahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sari Essayahhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Maria Guzeninahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jussi Halla-ahohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1109.aspxJussi Halla-ahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/938.aspxHannakaisa HeikkinenCenterns riksdagsgrupp
Eveliina Heinäluomahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli Immonenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Anne Kalmarihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Kaunistohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1425.aspxVille KaunistoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kimmo Kiljunenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/464.aspxKimmo KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Johannes Koskinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katri Kulmunihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1340.aspxKatri KulmuniCenterns riksdagsgrupp
Suna Kymäläinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Lulu Rannehttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1417.aspxLulu RanneSannfinländarnas riksdagsgrupp
Arto Satonenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Iiris Suomelahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Anne-Mari Virolainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/948.aspxAnne-Mari VirolainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sinuhe Wallinheimohttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1434.aspxSanna AntikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mari Holopainenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1386.aspxMari HolopainenGröna riksdagsgruppen
Inka Hopsuhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1402.aspxInka HopsuGröna riksdagsgruppen
Mai Kivelähttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pasi Kivisaarihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1442.aspxPasi KivisaariCenterns riksdagsgrupp
Matias Marttinenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1265.aspxMatias MarttinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Matias Mäkynenhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1469.aspxMatias MäkynenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anders Norrbackhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1440.aspxAnders NorrbackSvenska riksdagsgruppen
Arto Pirttilahtihttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp
Jenna Simulahttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1450.aspxJenna SimulaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hussein al-Taeehttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1397.aspxHussein al-TaeeSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp
Peter Östmanhttps://www.parliament.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare, 09 432 2074, 050 574 0603

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare, 09 432 2043, 050 574 1625

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare, 09 432 2063, 050 574 1157 

Iiro Tuomola, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter), 09 432 2605, 050 574 1837

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi