​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 8/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Riksdagsdokument
StoUU 7/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)

Riksdagsdokument
StoUU 6/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoD
50
2020 rd
Stora utskottet
Fredag 15.1.2021 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet kannanotot
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (budgeten; Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. UJ 47/2020 vp (U 43/2020 vp) 
4
Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens meddelande om EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021–2025
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
Utskottets utlåtande
Ställningstagandet av social- och hälsovårdsutskottet antecknas som inkommet: Utskottet har ingenting att anmärka mot statsrådets hållning 
Förvaltningsutskottet: FvUU 28/2020 rd. 
Det besluts att fackutskottens ställningstaganden skickas för kännedom till statsrådet. 
5
Statsrådets utredning: EU-strategin för att minska metanutsläppen
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 25/2020 rd. 
Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 
6
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Revisionsutskottet: ReUU 2/2020 rd. 
Beslut att sända fackutskottets utlåtande för kännedom till statsrådet. 
7
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att rösta för en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
Saapuneet U-asiat
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (direktivet om minimilöner)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande. 
9
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. 
Saapuneet E-asiat
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till social- och hälsovårdsutskottet. 
11
Valtioneuvoston selvitys: OSA/E-KIRJE; EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till förvaltningsutskottet och kommunikationsutskottet. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till social- och hälsovårdsutskottet. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till kommunikationsutskottet. 
14
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
15
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kulturutskottet. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma - kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till ekonomiutskottet och miljöutskottet. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet. 
20
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till förvaltningsutskottet. 
21
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Ärendet har lämnats till stora utskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
Ärendet sänds till. 
Vaiteliaisuuden lakkaaminen
22
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-kompletterande utredning
U-jatkokirjelmä
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-jatkokirjelmä
Det konstateras att sekretessförordnandet i ärendet har upphört att gälla. 
Saapuneet jatkokirjelmät
23
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till beslut av rådet (interimsavtal om ekonomiskt partnerskap, EPA)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp för kännedom till utrikesutskottet. 
24
Statsrådets utredning med anledning av en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ett avtal om den institutionella ramen för bilaterala förbindelser
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen EJ 25/2020 vp - E 171/2013 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen för kännedom till utrikesutskottet. 
25
Statsrådets utredning: Förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen E 21/2017 - EJ 27/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen E 21/2017 - EJ 27/2020 vp för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet och lagutskottet. 
26
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets förordning om Europeiska ombudsmannens stadga
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet 
27
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014.
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp för eventuella åtgärder till utrikesutskottet, finansutskottet och kulturutskottet. 
28
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
U-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
29
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021-2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-jatkokirjelmä
Ett meddelande från lagutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 
30
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
Ett meddelande från kulturutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
31
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Meddelande från kommissionen om handlingsplanen för digital utbildning
Statsrådets E-utredning
E-jatkokirjelmä
Ett meddelande från kulturutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
32
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
33
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen "En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025"
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från lagutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 140/2020 vp 
34
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2021
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från lagutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 134/2020 vp 
35
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
36
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en renoveringsvåg för Europa
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Selvitysasiat
37
Eurogruppen 16.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte fredag den 11.12.2020: 
Utskottet hör: 
minister
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 
Rapporten antecknas ha inkommit: "Euroryhmän videokokous 16.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
38
Ekofinrådet 19.1.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Matti
Vanhanen
avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 
Utredningen antecknas som mottagen. 
39
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
Statsrådets U-skrivelse
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen UJ 50/2020 vp - U 55/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte måndad den 28.12.2020: 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:Johannes Leppo, lainsäädäntöneuvos, VNKTuuli Kainulainen, EU-erityisasiantuntija, VNKPilvi-Elina Kupias, ministerin erityisavustajaVNKKristiina Kauppinen, vastuuvirkamies, Brexitin ja Turkin kauppapoliittiset näkökohdat, UM 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet. Sista inlämningsdag: 16.2.2021. 
Den kompletterande skrivelsen UJ 52/2020 vp - U 55/2020 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UKU 52/2020 rd för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet. Sista inlämningsdag: 16.2.2021. 
40
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 
Rapporten antecknas ha inkommit. 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
41
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 18.1.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 
Utredningen antecknas som mottagen. 
42
Opetusministerien epävirallinen videokokous 22.1.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Aiemmat selvitysasiat
43
Europeiska rådet 10.-11.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte onsdag den 16.12.2020: 
Utskottet hör: 
statsminister
Sanna
Marin
avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
44
Eurohuippukokous 11.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte onsdag den 16.12.2020: 
Utskottet hör: 
statsminister
Sanna
Marin
avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
45
Mötet i Europeiska unions råd 14.12.2020 (Rådet för transport, telekommunikation och energi /energi)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Skriftligt förfarande: 11.12.2020. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
46
Rådet för jordbruk och fiske 15.-16.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte fredag 11.12.2020: 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
47
Rådet för rättsliga och inrikes frågor /inrikes frågor 14.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Skriftligt förfarande: 11.12.2020. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
48
Mötet i Europeiska unions råd 17.12.2020 (Rådet för miljöfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Skriftligt förfarande: 11.12.2020. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
49
Mötet i Europeiska unions råd 16.-17.11.2020 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte fredag 11.12.2020: 
Utskottet hör: 
minister
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
50
Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 30.11.2020, Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 1.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 11.12.2020: 
Utskottet hör: 
minister
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Kirjallisen menettelyn raportoinnit
51
Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 13.10.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
52
Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 28.9.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
53
Televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
54
Mötet i Europeiska unions råd 23.10.2020 (Rådet för miljöfrågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
55
Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 29.10.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
56
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020 ". 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
57
EU:n kilpailukykyministereiden epäviralliset videokokoukset 19.11.2020 (sisämarkkinat, teollisuus) ja 20.11.2020 (avaruus)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
58
EU; tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
59
Kehitysministerien epävirallinen videokokous 23.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
60
EU:n kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (tutkimus, innovaatiot) 27.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
61
Epävirallinen terveysministereiden videokokous 2.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
62
Työ- ja tasa-arvoministereiden videokokous 3.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
63
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministereiden epävirallinen videokokous 30.11.-1.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12. ". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
64
Epävirallinen kaupunkiasioista ja alueellisesta koheesiosta vastaavien ministereiden videokokous 30.11. – 1.12.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit:"Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020". 
Rapporteringen klar. 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
65
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. 
66
Övriga ärenden
67
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag den 5.2.2021 kl. 13.30. 
Senast publicerat 2021-01-15 10:31:08

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 2/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 3—30/2021(utkast, med reservation för ändringar)

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.