Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stora utskottet

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

StoUB 1/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

StoUU 14/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
StoUU 13/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
StoUU 12/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
StoUU 10/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
3
2020 rd
Stora utskottet
Fredag 14.2.2020 kl. 13.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
E-kompletterande utredning
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp 
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet har ingenting att anmärka mot statsrådets hållning. 
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 1/2020 rd. 
Ställningstagandet av miljöutskottet antecknas som inkommet: 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet har ingenting att anmärka mot statsrådets hållning. 
Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
5
Statsrådets utredning: Finansiering av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet genom fördrag
Statsrådets E-utredning
Saapuneet U-asiat
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut (bemyndigande att ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande. 
Saapuneet E-asiat
7
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet och lagutskottet. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU:n laajentumispolitiikan kehittäminen
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
10
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet och framtidsutskottet. 
Saapuneet jatkokirjelmät
11
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
E-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen EJ 2/2020 vp - E 45/2019 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen för eventuella åtgärder till grundlagsutskottet, finansutskottet och ekonomiutskottet. 
Saapuneet lausunnot
12
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Lagutskottet: LaUU 1/2020 rd. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (13-16 §:t)
13
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014.
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
U-kompletterande utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
15
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
16
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Selvitysasiat
17
Ekofinrådet, 20.-21.1.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Katri
Kulmuni
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Anu Rajamäkivaltiovarainministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
18
Eurogruppen, Ekofinrådet 17.-18.2.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Katri
Kulmuni
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö, finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Susanna Ikonenerityisasiantuntija Anu Rajamäkivaltiovarainministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
19
Mötet i Europeiska unions råd 10.12.2019 (yleisten asioiden neuvosto 10.12.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
avustajanaan:yksikön päällikkö Satu Keskinenvaltioneuvoston kanslia 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
20
Mötet i Europeiska unions råd 28.1.2020 (Rådet för allmänna frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
avustajanaan:yksikön päällikkö Satu Keskinenvaltioneuvoston kanslia 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
21
Mötet i Europeiska unions råd 17.2.2020 (Rådet för allmänna frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
avustajanaan:yksikön päällikkö Satu Keskinenvaltioneuvoston kanslia 
Utredningen antecknas som mottagen. 
22
Mötet i Europeiska unions råd 8.11.2019 (Koulutusneuvosto 8.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Hanna
Kosonen
avustajanaan:Henrik Ruso, EU-koordinaattoriopetus- ja kulttuuriministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
23
Mötet i Europeiska unions råd 21.-22.11.2019 (koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 21.-22.11.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Hanna
Kosonen
avustajanaan:Henrik Ruso, EU-koordinaattoriopetus- ja kulttuuriministeriö 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
24
Mötet i Europeiska unions råd 20.2.2020 (Rådet för utbildning)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Hanna
Kosonen
avustajanaan:Henrik Ruso, EU-koordinaattoriopetus- ja kulttuuriministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
25
Mötet i Europeiska unions råd 17.2.2020 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Utskottet hör: 
politisk statssekreterare
Johanna
Sumuvuori
utrikesministeriet
Frånvarande med förhinder: 
minister
Pekka
Haavisto
avustajanaan:Afrikka-politiikka -tiimin vetäjä Maria Kurikkalaulkoministeriö 
Utredningen antecknas som mottagen. 
26
Övriga ärenden
-Pe 21.2. klo 13.30 suuren valiokunnan kokouksessa on kuultavana komissaari Jutta Urpilainen 
-Valiokunnan matka Brysseliin ma 20.4.- ti 21.4.2020 (ilmoittautuneet: pj. Hassi, 1 vpj Mäkelä, ed. Biaudet, Löfström, Kauma, Wallinheimo, Ovaska, Pirttilahti ja Suomela) 
27
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 18.2.2020 kl. 11.30 - 12.30, Stora utskottets mötesrum 
Senast publicerat 2020-02-14 12:41:31

 Veckoplan

Stora utskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Stora utskottet
Mötesplan för veckorna 8—31/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi