Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Riksdagsdokument
EkUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Riksdagsdokument
EkUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

Riksdagsdokument
EkUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 13/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 32/2021 rd

Tisdag 18.5.2021 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 20/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 20—26/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.