Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar

Riksdagsdokument
EkUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
EkUB 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Riksdagsdokument
EkUU 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Riksdagsdokument
EkUU 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
24
2020 rd
Ekonomiutskottet
Onsdag 15.4.2020 kl. 11.00
1
Beslutförhet
2
Namnupprop
3
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s digitala framtid, meddelande från kommissionen om en EU-strategi för data och kommissionens vitbok om artificiell intelligens
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviiruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
7
Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
justitieministeriet
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
kommunikationsministeriet
bilaga
9
Statsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
handelsråd
Maria
Pohjanpalo
utrikesministeriet
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Eliisa
Hujala
arbets- och näringsministeriet
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
11
Övriga ärenden
12
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 21.4.2020 kl. 12.15. 
Senast publicerat 2020-04-07 16:20:48

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet

Veckoplan för veckan 16/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet

Mötesplan för veckorna 16—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi