Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 23/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
EkUB 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
EkUB 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter
EkUB 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
EkUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
EkUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
EkUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

EkUU 17/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
EkUU 16/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)
EkUU 15/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
62
2020 rd
Ekonomiutskottet
Onsdag 30.9.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019
Berättelse
Förhandsbehandling 
Offentlig hearing 
Utskottet hör: 
chefdirektör
Olli
Rehn
Finlands Bank
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä
professor
Antti
Ripatti
3
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 1.10.2020 kl. 12.00, E453 (inofficiellt distanssammanträde). 
Senast publicerat 2020-09-25 16:59:30

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 40/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 40—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.