Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Framtidsutskottet

tulevaisuusL.jpg

Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

FrUB 1/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
FrUB 2/2017 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
FrUB 1/2017 rd
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

FrUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FrUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FrUU 8/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
4
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 19.2.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
7
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 22/2019 vp - E 125/2016 har lämnats till framtidsutskottet för kännedom. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse UJ 2/2020 vp har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
9
Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023
Utskottets eget ärende
EÄ 5/2019 rd
Utskottet hör: 
generaldirektör
Markku
Heikura
Skatteförvaltningen
överdirektör
Anni
Huhtala
Statens ekonomiska forskningscentral
överdirektör
Ville
Vertanen
Statistikcentralen
överaktuarie
Markus
Rapo
Statistikcentralen
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 21.2.2020 kl. 10.00 
Senast publicerat 2020-02-14 11:04:43

 Veckoplan

Framtidsutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Framtidsutskottet
Mötesplan för veckorna 6—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Olli Hietanen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2084, 050 567 1438

Maria Höyssä, ständig rådgivare
p. 050 359 7984

Arja Laukkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2091

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2075

 Kontaktinformation

​Framtidsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2091
tuv(at)riksdagen.fi