Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
AjUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
AjUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar
AjUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
AjUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd
AjUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
AjUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom

 Senaste utlåtanden

AjUU 7/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
AjUU 6/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
AjUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
28
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Tisdag 22.9.2020 kl. 12.15
Inofficielt distansmöte
1
Namnupprop
2
Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti
Statsrådets E-utredning
Etäkuuleminen 
Utskottet hör: 
ledande expert
Janne
Savolainen
arbets- och näringsministeriet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Etäkuuleminen 
Utskottet hör: 
näringspolitisk sakkunnig
Jussi-Pekka
Rode
Bildningsarbetsgivarna rf
verksamhetsledare
Petri
Lempinen
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
direktör
Saija
Niemelä-Pentti
samkommunen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
samkommunsdirektör, rektor
Jarmo
Paloniemi
koulutuskuntayhtymä (OSAO)
verkställande direktör
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
vice ordförande
Jaana
Nuottanen
Fritt Bildningsarbete rf
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficielt distansmöte onsdag 23.9.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-09-18 12:44:31

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 38—39/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.