Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
UtUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
UtUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

 Senaste utlåtanden

UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
UtUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
6
2020 rd
Utrikesutskottet
Torsdag 20.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Naton puolustusministerikokous 12.-13.2.2020
Utskottets eget ärende
4
Statsrådets utredning om EU:s etablering av en militär krishanteringsinsats (EUTM Mali): Utbildning av armén och reformering av säkerhetsstrukturerna i Mali
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 2/2020 vp - UTP 30/2012 vp har inkommit till riksdagen. 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
äldre sakkunnig
Paula
Tarvainen
Kyrkans utlandshjälp
programdirektör
Ville
Brummer
Crisis Management Initiative
verksamhetsledare
Anne
Palm
Laajan turvallisuuden verkosto ry
6
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
avdelningschef
Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuve
utrikesministeriet
avdelningschef
Ilkka-Pekka
Similä
utrikesministeriet
specialsakkunnig i EU-ärenden
Silja
Pasanen
statsrådets kansli
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 25.2.2020 kl 12.00 
Senast publicerat 2020-02-19 16:06:16

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 7—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi