Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020
UtUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
UtUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

 Senaste utlåtanden

UtUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
UtUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i FN:s UNIFIL-insats i Libanon
UtUU 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
38
2020 rd
Utrikesutskottet
Onsdag 23.9.2020 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning om verkställigheten av det nationella handlingsprogrammet Kvinnor, fred och säkerhet
Statsrådets USP-utredning
USP-kompletterande utredning
Utskottets utlåtande
USP-kompletterande utredning
USP-kompletterande utredning
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Den kompletterande skrivelsen UTPJ 16/2020 vp - UTP 28/2013 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Utskottet hör: 
chef, polisråd
Antti
Pelttari
skyddspolisen
generaldirektör
Kirsi
Karlamaa
Transport- och kommunikationsverket
Huvudstaben
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
utrikesministeriet
bilaga
5
Eurooppa-neuvosto 24.-25.9.2020
Beredning 
Utskottet hör: 
statsminister
Sanna
Marin
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 24.9 kl 12.00 
Senast publicerat 2020-09-18 11:59:29

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 38—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.