Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
3
2020 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Onsdag 16.9.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Att bygga ett öppet och säkert Europa: budgeten för inrikes frågor för perioden 2014-2020) och om kommissionens förslag till förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (asyl- och migrationsfonden), kommissionens förslag till förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar (fonden för yttre gränser), kommissionens förslag till förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (fonden för polissamarbete) samt kommissionens ...
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Pauliina
Eskola
inrikesministeriet
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomi- och planeringsdirektör
Kati
Korpi
inrikesministeriet
bilaga
planeringschef
Jukka
Ikäläinen
Gränsbevakningsväsendet
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-09-15 11:40:18