Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Finansutskottet

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 20/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FiUB 19/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
FiUB 18/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FiUU 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
FiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FiUU 15/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
3
2020 rd
Finansutskottet
Tisdag 18.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till finansutskottet för kännedom. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Antecknas för kännedom. 
4
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
En kompletterande skrivelse EJ 2/2020 vp - E 45/2019 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Tuukka
Taipale
finansministeriet
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 21.2.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-02-17 10:32:21

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckorna 8—26/2020

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 8/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä
utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen
utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen
utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi