Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

FiUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin
FiUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
FiUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
FiUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
FiUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
FiUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
FiUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd

 Senaste utlåtanden

FiUU 2/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
FiUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
FiUU 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
39
2020 rd
Finansutskottet
Torsdag 24.9.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Förhandsbehandling 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess UJ 24/2020 rd. 
Utskottet hör: 
kl. 11.45
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-09-21 14:44:15

 Veckoplan

Finansutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Finansutskottet
Mötesplan för veckorna 39—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.