Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 11/2021 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsdokument
FiUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
FiUB 12/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
FiUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Riksdagsdokument
FiUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
FiUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
FiUU 5/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021—2032

Riksdagsdokument
FiUU 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FiUD 29/2021 rd

Fredag 10.9.2021 kl. 11.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 36/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 36/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.