Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
FiUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Riksdagsdokument
FiUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Riksdagsdokument
FiUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Riksdagsdokument
FiUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FiUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
FiUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
53
2020 rd
Finansutskottet
Tisdag 1.12.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Regeringens proposition
Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 4.12.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-12-01 11:40:15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.