Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
24
2020 rd
Skattedelegationen
Fredag 4.12.2020 kl. 10.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har hört: 
ekonomichef
Jan
Holmberg
finansministeriet
bilaga
budgetråd
Marko
Synkkänen
finansministeriet
branschdirektör
Teppo
Koivisto
Statskontoret
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 3.12.2020: 
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Upi
Talsi
finansministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Delegationens förslag till beslut: Ståndpunkt. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 3.12.2020: 
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Upi
Talsi
finansministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Delegationens förslag till beslut: Ståndpunkt. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Utkastet till betänkande utdelat 27.11.2020 godkänns som grund för behandlingen. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är februari 2021. 
Senast publicerat 2020-12-04 09:28:31