Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
MiUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
MiUB 2/2020 rd
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
MiUB 1/2020 rd
Klimatårsberättelse 2019
MiUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

 Senaste utlåtanden

MiUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
MiUU 7/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen
MiUU 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
33
2020 rd
Miljöutskottet
Tisdag 22.9.2020 kl. 10.00
Inoffiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Johanna
Korpi
miljöministeriet
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Tia
Laine-Ylijoki-Laakso
miljöministeriet
enhetschef
Sara
Kajander
försvarsministeriet
lagstiftningsråd
Virpi
Korhonen
justitieministeriet
miljöråd
Katja
Söderlund
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
jurist
Maria-Pia
Karppela
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
Finlands miljöcentral
miljöjurist
Matti
Kattainen
Finlands naturskyddsförbund rf
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 23.9.2020 
Senast publicerat 2020-09-18 13:53:51

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 37—44/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.