Miljöutskottet

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Riksdagsdokument
MiUB 2/2020 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

Riksdagsdokument
MiUB 1/2020 rd

Klimatårsberättelse 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 6/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023

Riksdagsdokument
MiUU 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
MiUU 4/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
16
2020 rd
Miljöutskottet
Torsdag 16.4.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Reglering av utskottsplatser
Det antecknas att ledamoter Eeva-Johanna Eloranta, Mikko Lundén, Ville Tavio, Janne Heikkinen, Anu Vehviläinen, Hannakaisa Heikkinen, Noora Koponen, Jussi Saramo, Sandra Bergqvist valdes till ersättare i miljöutskottet vid valdet i Plenum 3.4.2020. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Sari
Rapinoja
miljöministeriet
miljöråd
Maarit
Haakana
miljöministeriet
specialsakkunnig
Eleonoora
Eilittä
kommunikationsministeriet
lagstiftningsråd
Markus
Tervonen
justitieministeriet
Transport- och kommunikationsverket
​Finlands Kommunförbund
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
finansministeriet
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Finlands näringsliv rf
Finsk Energiindustri rf
Finlands Dagligvaruhandel rf
Turism- och Restaurangförbundet rf
Byggnadsindustrin RT rf
Finlands fastighetstekniska industri och handel rf
Kempower Ab
Parkeringström Ab
Liikennevirta Oy
Finlands naturskyddsförbund rf
Experter hörs torstag 23.4.2020 kl. 10.00. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 23.4.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-04-03 11:55:10

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet

Veckoplan för veckan 16/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet

Mötesplan för veckorna 16—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Tuula Toivonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
050 574 1815

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi