Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse (jämför Riksdagens svar). 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.

 Senaste riksdagens skrivelser

RSk 31/2020 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
RSk 30/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
RSk 29/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
RSk 28/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
RSk 27/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
RSk 26/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden        1.7—31.12.2020
RSk 25/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020
RSk 24/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
RSk 23/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
RSk 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020
RSk 21/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
RSk 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
RSk 19/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
RSk 18/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
RSk 17/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
RSk 16/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
RSk 15/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen
RSk 14/2020 rd
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
RSk 13/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen
RSk 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020
RSk 11/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
RSk 10/2020 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
RSk 9/2020 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
RSk 8/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
RSk 7/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
RSk 6/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
RSk 5/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen
RSk 4/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019
RSk 3/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019
RSk 2/2020 rd
Klimatårsberättelse 2019
RSk 1/2020 rd
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
RSk 30/2019 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
RSk 29/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
RSk 28/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
RSk 27/2019 rd
Val av ledamöter till riksrätten
RSk 26/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
RSk 25/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
RSk 24/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
RSk 23/2019 rd
Val av statsminister
RSk 22/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
RSk 21/2019 rd
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
RSk 20/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
RSk 19/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
RSk 18/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
RSk 17/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 16/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
RSk 15/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 14/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
RSk 13/2019 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
RSk 12/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak