Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 56/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
RSv 57/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
RSv 54/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Riksdagsdokument
RSv 53/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Riksdagsdokument
RSv 55/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
RSv 52/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 50/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Riksdagsdokument
RSv 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 49/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
RSv 51/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 47/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn, samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 44/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 11 och 18 kap. i vattenlagen

Riksdagsdokument
RSv 45/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Riksdagsdokument
RSv 48/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Riksdagsdokument
RSv 41/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral

Riksdagsdokument
RSv 42/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Riksdagsdokument
RSv 40/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Riksdagsdokument
RSv 39/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor

Riksdagsdokument
RSv 43/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
RSv 35/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 38/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Riksdagsdokument
RSv 37/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan

Riksdagsdokument
RSv 36/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Riksdagsdokument
RSv 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Riksdagsdokument
RSv 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Riksdagsdokument
RSv 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
RSv 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Riksdagsdokument
RSv 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer

Riksdagsdokument
RSv 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
RSv 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

Riksdagsdokument
RSv 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 23/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey

Riksdagsdokument
RSv 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man

Riksdagsdokument
RSv 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Riksdagsdokument
RSv 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
RSv 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i matrikellagen

Riksdagsdokument
RSv 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

Riksdagsdokument
RSv 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Riksdagsdokument
RSv 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Riksdagsdokument
RSv 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Riksdagsdokument
RSv 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
RSv 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Riksdagsdokument
RSv 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
RSv 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsdokument
RSv 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsdokument
RSv 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, punktskattelagen och tobakslagen

Riksdagsdokument
RSv 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk