Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 44/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt

Riksdagsdokument
RSv 42/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Riksdagsdokument
RSv 37/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Riksdagsdokument
RSv 39/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

Riksdagsdokument
RSv 40/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 38/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsdokument
RSv 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
RSv 32/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
RSv 36/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Riksdagsdokument
RSv 31/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Riksdagsdokument
RSv 30/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Riksdagsdokument
RSv 29/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
RSv 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Riksdagsdokument
RSv 45/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjöla-gen och fartygsregisterlagen

Riksdagsdokument
RSv 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Riksdagsdokument
RSv 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Riksdagsdokument
RSv 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
RSv 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Riksdagsdokument
RSv 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Riksdagsdokument
RSv 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
RSv 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
RSv 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Riksdagsdokument
RSv 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Riksdagsdokument
RSv 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
RSv 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Riksdagsdokument
RSv 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Riksdagsdokument
RSv 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
RSv 43/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Riksdagsdokument
RSv 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Riksdagsdokument
RSv 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen

Riksdagsdokument
RSv 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Riksdagsdokument
RSv 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Riksdagsdokument
RSv 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagsdokument
RSv 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Riksdagsdokument
RSv 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Riksdagsdokument
RSv 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagsdokument
RSv 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Riksdagsdokument
RSv 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Riksdagsdokument
RSv 221/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Riksdagsdokument
RSv 222/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
RSv 223/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
RSv 220/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 213/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Riksdagsdokument
RSv 214/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem