Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 162/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Riksdagsdokument
RSv 178/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Riksdagsdokument
RSv 177/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Riksdagsdokument
RSv 167/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Riksdagsdokument
RSv 171/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsdokument
RSv 159/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Riksdagsdokument
RSv 152/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus samt till lag om ändring av 2 § i tobakslagen

Riksdagsdokument
RSv 158/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 156/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Riksdagsdokument
RSv 163/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
RSv 153/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023—2027

Riksdagsdokument
RSv 157/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 168/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
RSv 161/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsdokument
RSv 155/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och 14 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Riksdagsdokument
RSv 154/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport och kommunikationsverket

Riksdagsdokument
RSv 151/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning

Riksdagsdokument
RSv 143/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
RSv 142/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Riksdagsdokument
RSv 160/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
RSv 140/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Riksdagsdokument
RSv 141/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 150/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 144/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Riksdagsdokument
RSv 138/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Riksdagsdokument
RSv 148/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
RSv 149/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Riksdagsdokument
RSv 147/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Riksdagsdokument
RSv 146/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar

Riksdagsdokument
RSv 145/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar

Riksdagsdokument
RSv 134/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Riksdagsdokument
RSv 135/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 130/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Riksdagsdokument
RSv 133/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Riksdagsdokument
RSv 137/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt arbetspensionslagarna

Riksdagsdokument
RSv 136/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning

Riksdagsdokument
RSv 129/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
RSv 131/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt av 5 kap. i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor

Riksdagsdokument
RSv 132/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt

Riksdagsdokument
RSv 127/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Riksdagsdokument
RSv 128/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning

Riksdagsdokument
RSv 126/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
RSv 123/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet och om upphävande av lagarna om ändring och temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
RSv 124/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Riksdagsdokument
RSv 125/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsdokument
RSv 122/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 118/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

Riksdagsdokument
RSv 117/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen

Riksdagsdokument
RSv 119/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Riksdagsdokument
RSv 120/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen