Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 134/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 140/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Riksdagsdokument
RSv 139/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsdokument
RSv 138/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
RSv 135/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Riksdagsdokument
RSv 137/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Riksdagsdokument
RSv 136/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Riksdagsdokument
RSv 131/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Riksdagsdokument
RSv 132/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Riksdagsdokument
RSv 124/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 125/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
RSv 129/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Riksdagsdokument
RSv 130/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Riksdagsdokument
RSv 126/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Riksdagsdokument
RSv 122/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 118/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
RSv 123/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 120/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsdokument
RSv 119/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Riksdagsdokument
RSv 121/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
RSv 117/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
RSv 115/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Riksdagsdokument
RSv 116/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
RSv 107/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Riksdagsdokument
RSv 109/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Riksdagsdokument
RSv 105/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 103/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
RSv 110/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
RSv 106/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Riksdagsdokument
RSv 102/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Riksdagsdokument
RSv 104/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 112/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 98/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
RSv 99/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Riksdagsdokument
RSv 100/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Riksdagsdokument
RSv 101/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Riksdagsdokument
RSv 108/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 114/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Riksdagsdokument
RSv 92/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Riksdagsdokument
RSv 93/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Riksdagsdokument
RSv 94/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
RSv 95/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Riksdagsdokument
RSv 113/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Riksdagsdokument
RSv 96/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
RSv 97/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Riksdagsdokument
RSv 90/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Riksdagsdokument
RSv 91/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsdokument
RSv 85/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Riksdagsdokument
RSv 89/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
RSv 84/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter