​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 670/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att minska på problemen med skuldsättning genom lagändringar
SS 669/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att betala coronatillägg till hälso- och sjukvårdspersonalen
SS 668/2020 rd
Skriftligt spörsmål om grunderna för beviljande av understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)
SS 667/2020 rd
Skriftligt spörsmål om indrivningskostnadernas skälighet
SS 666/2020 rd
Skriftligt spörsmål om forskning i och läget med kroniskt trötthetssyndrom
SS 665/2020 rd
Skriftligt spörsmål om desensibilisering av barn med pollenallergi
SS 664/2020 rd
Skriftligt spörsmål om statlig finansiering till politiska ungdoms- och studentorganisationer
SS 663/2020 rd
Skriftligt spörsmål om räddningsväsendets ställning och finansiering i samband med vård- och landskapsreformen
SS 662/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att höja kilometerersättningen för användningen av egen bil på resor som ersätts av FPA
SS 661/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ordnande av terminalvårdstjänster på krävande nivå inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt om högkvalitativ vård i livets slutskede, om att trygga den specialiserade personalens anställningar vid Terhokoti samt om att stifta en lag om vård i livets slutskede
SS 660/2020 rd
Skriftligt spörsmål om resebyråföretagarnas trångmål
SS 659/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ändring av en fritidsbostad till en stadigvarande bostad
SS 658/2020 rd
Skriftligt spörsmål om en temporär ändring av 200-dagarsregeln i fråga om permitteringar
SS 657/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ingripa i tvivelaktig priskonkurrens i frisörsalongsbranschen
SS 656/2020 rd
Skriftligt spörsmål om snedvriden konkurrens i frisörsalongsbranschen
SS 655/2020 rd
Skriftligt spörsmål om lagligheten av att spela på webbplatser för vadhållnings- och penningspel inom EU
SS 654/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beskattning av stipendier för journalistik
SS 653/2020 rd
Skriftligt spörsmål om stängning av tillståndstjänsterna vid polisstationen i Juankoski
SS 652/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ersättning för lidande samt mänsklig behandling av anhöriga till brottsoffer
SS 651/2020 rd
Skriftligt spörsmål om planerna på att lägga ner Nestes oljeraffinaderi i Nådendal samt om att trygga arbetsplatserna
SS 650/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att slopa kommunernas andel av utkomstskyddet för arbetslösa
SS 649/2020 rd
Skriftligt spörsmål om politiska utnämningar
SS 648/2020 rd
Skriftligt spörsmål om tillgodoseendet av rättigheterna för hörselskadade och teckenspråkiga när organisationernas finansiering minskar
SS 647/2020 rd
Skriftligt spörsmål om THL:s trafikljusmodell för reserestriktioner till följd av coronaepidemin
SS 646/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att inrätta en människohandelsenhet vid polisen
SS 645/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att slopa det åldersbaserade undantaget för beviljande av körkort
SS 644/2020 rd
Skriftligt spörsmål om polisens användning av maktmedel
SS 643/2020 rd
Skriftligt spörsmål om praxis med avgifter för arbetspraktik inom social- och hälsovården
SS 642/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja en mångsidig kännedom om språk och kulturer
SS 641/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga skogsindustrins verksamhetsförutsättningar i Finland
SS 640/2020 rd
Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av reserestriktioner och reserekommendationer för företagens verksamhet
SS 639/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja Finlands internationella spårtrafikförbindelser
SS 638/2020 rd
Skriftligt spörsmål om offentliga påståenden om sina förhandlingar med Europeiska kommissionen av en tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet
SS 637/2020 rd
Skriftligt spörsmål om praxis för ordnande av skolmåltider under undantagstillståndet på grund av coronaviruset
SS 635/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att sänka mervärdesskatten på munskydd för konsumenter och att trygga tillgången till dem
SS 634/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de ändrade motiveringarna till HX-jaktplansprojektet
SS 633/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utreda återinförandet av celiakiersättningen
SS 632/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beslut om återupplivningsförbud
SS 631/2020 rd
Skriftligt spörsmål om anvisningar för Coronablinkern, kapacitet för testning och spårning samt informering
SS 630/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att inrätta nya nationalparker
SS 629/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja verksamhetsförutsättningarna för evenemangsbranschen under coronaepidemin och att ta hänsyn till branschen när det gäller begränsningsåtgärderna i samband med coronaepidemin
SS 628/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att uppfylla kraven i direktivet om uttjänta fordon och genomföra principerna för cirkulär ekonomi vad gäller återvinning och skrotning av fordon
SS 627/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att öka antalet personliga assistenter för skolelever
SS 626/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ingripa i extremhögerns upprepade rasistiska evenemang
SS 625/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ordna skiftomsorg för skolelever i årskurs 1 och 2
SS 624/2020 rd
Skriftligt spörsmål om vård av sköldkörtelpatienter, begränsning av läkarrättigheter och Valviras verksamhet
SS 623/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ersätta kommunerna för kostnaderna för coronavirustestningen
SS 622/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förlänga slussportarna vid Saima kanal
SS 621/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utvidga screening för tarmcancer till att omfatta hela landet och att ta med den i det nationella screeningprogrammet
SS 620/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att införa dieselolja för yrkestrafik