​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 582/2021 rd

Skriftligt spörsmål om framtiden för virkestransporter på Saima kanal

Riksdagsärende
SS 581/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hot mot vittnen i rättsprocesser

Riksdagsärende
SS 580/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga brevhemligheten i fråga om brevpost från utsökningen och tingsrätten och om att minska risken för att bli stämplad i onödan

Riksdagsärende
SS 579/2021 rd

Skriftligt spörsmål om FPA-ersättning för folsyra till personer som lider av reumatiska sjukdomar

Riksdagsärende
SS 578/2021 rd

Skriftligt spörsmål om orättvis behandling av personer som lider av sjukdomar som inte omfattas av försäkringsmedicin

Riksdagsärende
SS 577/2021 rd

Skriftligt spörsmål om miljökonsekvenserna av maskinell guldgrävning

Riksdagsärende
SS 576/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att testa coronavaccinernas renhet

Riksdagsärende
SS 575/2021 rd

Skriftligt spörsmål om sjukdomsstatistiken

Riksdagsärende
SS 574/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands ställning vid lättandet av inreserestriktioner i länder utanför EU

Riksdagsärende
SS 573/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att skydda kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan

Riksdagsärende
SS 572/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga stödet för anskaffning av elbilar till att omfatta även taxibilar

Riksdagsärende
SS 571/2021 rd

Skriftligt spörsmål om missbruk av skjutvapen

Riksdagsärende
SS 570/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att göra de tillfälliga ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som gjordes under coronatiden permanenta

Riksdagsärende
SS 569/2021 rd

Skriftligt spörsmål om problem med genomförandet av stödpaketet för torvsektorn

Riksdagsärende
SS 568/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att underlätta försäljning och överlåtelse av marksubstanser på landsbygden

Riksdagsärende
SS 567/2021 rd

Skriftligt spörsmål om vettigare utfodring av stora rovdjur med kadaver

Riksdagsärende
SS 566/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ersättningar som vindkraftsbolagen betalar markägarna

Riksdagsärende
SS 565/2021 rd

Skriftligt spörsmål om brott som begåtts av unga med invandrarbakgrund

Riksdagsärende
SS 564/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Trafikledsverkets oskäliga vägavgifter i Palopuro i Hyvinge

Riksdagsärende
SS 563/2021 rd

Skriftligt spörsmål om revidering av systemet med uppehållstillstånd

Riksdagsärende
SS 562/2021 rd

Skriftligt spörsmål om vargskador på fårgårdar

Riksdagsärende
SS 561/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hur det fördrag mellan Finland och Sverige som är under beredning påverkar de finska polisernas säkerhet i arbetet och rättssäkerhet

Riksdagsärende
SS 560/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att inrätta ett nationellt register över hörselskador

Riksdagsärende
SS 559/2021 rd

Skriftligt spörsmål om expropriation i samband med byggande av anslutningsledningar till vindkraftverk

Riksdagsärende
SS 558/2021 rd

Skriftligt spörsmål om stiftelseuniversitetet i Tammerfors och universitetslagen

Riksdagsärende
SS 557/2021 rd

Skriftligt spörsmål om problem med likabehandling när det gäller vaccinering av personer som har genomgått sjukdomen covid-19

Riksdagsärende
SS 556/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att höja små arbetspensioner

Riksdagsärende
SS 555/2021 rd

Skriftligt spörsmål om arbetskraftsinvandring

Riksdagsärende
SS 554/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att införa utbildningsansvaret och utbildningsprogrammet för magister och doktor i hälsovetenskaper vid Helsingfors universitet och om att trygga tillräcklig ledarkompetens inom social- och hälsovårdssektorn

Riksdagsärende
SS 553/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Forststyrelsens avverkningar vid Karttimonjoki i Suomussalmi

Riksdagsärende
SS 552/2021 rd

Skriftligt spörsmål om vårdhemsplatser för äldre

Riksdagsärende
SS 551/2021 rd

Skriftligt spörsmål om polisens agerande i samband med demonstrationer

Riksdagsärende
SS 550/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att främja ringbaneprojektet Björneborg–Parikkala

Riksdagsärende
SS 549/2021 rd

Skriftligt spörsmål om bristen på blåljuspersonal, utbildningen, ställningen för och finansieringsunderskottet inom räddningsväsendet

Riksdagsärende
SS 548/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ta med frivillig tvångsvård i metodarsenalen för missbrukartjänster

Riksdagsärende
SS 547/2021 rd

Skriftligt spörsmål om behandlingen av depressionspatienter

Riksdagsärende
SS 546/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att möjliggöra två likvärdiga adresser för barn som bor växelvis hos vardera föräldern

Riksdagsärende
SS 545/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lägre tillståndsavgifter för småproducenter och småtillverkare

Riksdagsärende
SS 544/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga rehabiliteringen för barn med särskilda behov

Riksdagsärende
SS 543/2021 rd

Skriftligt spörsmål om riktlinjerna för Finlands invandringspolitik

Riksdagsärende
SS 542/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen av översättning av behandlingsrekommendationerna God medicinsk praxis

Riksdagsärende
SS 541/2021 rd

Skriftligt spörsmål om handläggningstiderna vid förmyndarverksamheten

Riksdagsärende
SS 540/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ersätta kostnaderna för studieresor för barnen i landsbygden

Riksdagsärende
SS 539/2021 rd

Skriftligt spörsmål om problem med vårdkedjan och läkemedelsbehandlingen av ADHD hos vuxna

Riksdagsärende
SS 538/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utvärdera konsekvenserna av lagändringarna i fråga om systemet med försäkringsläkare

Riksdagsärende
SS 537/2021 rd

Skriftligt spörsmål om företagsfinansiering

Riksdagsärende
SS 536/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Ilmastorahasto Oy:s verksamhet

Riksdagsärende
SS 535/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda användningen av saxar

Riksdagsärende
SS 534/2021 rd

Skriftligt spörsmål om överrepresentation av personer med utländsk bakgrund i sexualbrott

Riksdagsärende
SS 533/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga användningen av hushållsavdraget för reparationstjänster av hushållsmaskiner