Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 553/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bättre försörjningsberedskap genom inhemsk textilproduktion för hälso- och sjukvården och för försvarsmakten
SS 552/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de afghanska hazarernas situation i världen
SS 551/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att hjälpa exportindustrin ur krisen
SS 550/2020 rd
Skriftligt spörsmål om resedokument och grunderna för att bevilja främlingspass
SS 549/2020 rd
Skriftligt spörsmål om behovet av enkla förfaranden vid coronatestning för företagare och deras anställda.
SS 548/2020 rd
Skriftligt spörsmål om finansieringen av kampanjen Skogens Finland
SS 547/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att idrottare och konstutövare inte omfattas av arbetslöshetsskyddet
SS 546/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hur Europeiska kommissionens anvisningar för offentliga upphandlingar har följts vid upphandlingen av skyddsutrustning under coronavirusepidemin
SS 545/2020 rd
Skriftligt spörsmål om automatisk nedärvning av finskt medborgarskap och om värnplikt
SS 544/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att information om slopande av livränta ges genom ett cirkulär
SS 543/2020 rd
Skriftligt spörsmål om sanktioner mot Israel och erkännande av staten Palestina
SS 542/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beredskap för möjligen behövlig torvproduktion
SS 541/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ett rättvist stöd för närståendevård
SS 540/2020 rd
Skriftligt spörsmål om försäljningen av tankfartyget Mastera
SS 539/2020 rd
Skriftligt spörsmål om trafiksäkerheten för hästar och ryttare och om korrigering av vägtrafiklagen
SS 538/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förbättring av Östersjöns tillstånd
SS 537/2020 rd
Skriftligt spörsmål om öppenhet i beslutsfattandet och lagberedningen
SS 536/2020 rd
Skriftligt spörsmål om deltidsanställdas rätt till partiell sjukdagpenning
SS 535/2020 rd
Skriftligt spörsmål om problemen med utbetalning av jämkad dagpenning till deltidsanställda
SS 534/2020 rd
Skriftligt spörsmål om målet att halvera antalet dödsfall i trafiken senast 2020
SS 533/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att bevilja tjänsteutmärkelsetecken till deltidsanställda
SS 532/2020 rd
Skriftligt spörsmål om utmaningar, skyldigheter och ansvar i samband med en lagändring om en förlängning av läroplikten
SS 531/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga försörjningen för förvärvsarbetande pensionärer under coronakrisen
SS 530/2020 rd
Skriftligt spörsmål om sammanblandningen i fråga om rekommendationer och skyldigheter i myndighetsanvisningarna för vårdhem under coronavirusepidemin
SS 529/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bättre behandling av neurologiska sjukdomar
SS 528/2020 rd
Skriftligt spörsmål om omedelbara åtgärder för att avvärja de olägenheter som den plötsliga sänkningen av vattennivån i sjön Osmankajärvi i Kajanaland orsakar och för att återställa tröskeln i ån Kongasjoki
SS 527/2020 rd
Skriftligt spörsmål om barnets rätt att träffa sina far- och morföräldrar
SS 526/2020 rd
Skriftligt spörsmål om kommunikationen om de begränsningar som infördes på grund av coronapandemin
SS 525/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beredskap inför en solstorm
SS 524/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ersättande av torv med värdefullt massaved i kraftverk
SS 523/2020 rd
Skriftligt spörsmål om allmän ordning och säkerhet
SS 522/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att öka tågturerna på avsnittet Riihimäki—Lahtis
SS 521/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att öka distansarbetet under normala förhållanden
SS 520/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rehabilitering av personer med cirkulationsrubbningar i hjärnan
SS 519/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att begränsa försäljningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat till professionellt bruk
SS 518/2020 rd
Skriftligt spörsmål om besökspraxis vid verksamhetsenheter för heldygnsvård under coronavirusepidemin
SS 517/2020 rd
Skriftligt spörsmål om prehospital akutsjukvård vid Helsingfors-Vanda flygplats
SS 516/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att införa stöd för anskaffning av elcyklar
SS 515/2020 rd
Skriftligt spörsmål om införande av trängselavgifter
SS 514/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga polisens verksamhet och förhindra eventuella upplopp i Finland
SS 513/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att offentliggöra Institutet för hälsa och välfärds informationsunderlag om epidemin
SS 512/2020 rd
Skriftligt spörsmål om användning av riskök under rådande varning för skogsbrand
SS 511/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förenhetliga mervärdesskattesatserna för idrotts- och motionstjänster
SS 510/2020 rd
Skriftligt spörsmål om en levande tvåspråkighet i Finlands idrott och de nationella ligorna
SS 509/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens riktlinjer i fråga om privatbilism
SS 508/2020 rd
Skriftligt spörsmål om eftersattheten inom den offentliga hälso- och sjukvården
SS 507/2020 rd
Skriftligt spörsmål om vetenskaplig utvärdering av vägkartor som visar vägen mot kolneutralitet
SS 506/2020 rd
Skriftligt spörsmål om definitionen av avlösare inom närståendevården
SS 505/2020 rd
Skriftligt spörsmål om coronaepidemins konsekvenser för föräldradagpenning
SS 504/2020 rd
Skriftligt spörsmål om restriktioner i fråga om självportionering av mat och dryck i förplägnadsrörelser