​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 615/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra förutsättningarna för små slakterier

Riksdagsärende
SS 614/2022 rd

Skriftligt spörsmål om övervakning av tung trafik

Riksdagsärende
SS 613/2022 rd

Skriftligt spörsmål om elavbrottens inverkan på medicinska hjälpmedel

Riksdagsärende
SS 611/2022 rd

Skriftligt spörsmål om övervakning av olaglig marknadsföring av penningspel

Riksdagsärende
SS 610/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att harmoniseringen i välfärdsområdena minskar beloppet av stödet för närståendevård och om att trygga likabehandlingen av närståendevårdarna i hela landet

Riksdagsärende
SS 609/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att uppmuntra till utbytesstudier

Riksdagsärende
SS 608/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att införa tillträdesförbud till butik för att förbättra säkerheten i butiker och förhindra upprepade butiksstölder

Riksdagsärende
SS 607/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra den ekonomiska ställningen hos de ensamboende

Riksdagsärende
SS 606/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tolkningen av avfallskaraktären hos marksubstanser

Riksdagsärende
SS 605/2022 rd

Skriftligt spörsmål om läget i Iran

Riksdagsärende
SS 604/2022 rd

Skriftligt spörsmål om preciserad utbildning till samfundsassistent inom funktionshinderservice

Riksdagsärende
SS 603/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att revidera strafflagen

Riksdagsärende
SS 602/2022 rd

Skriftligt spörsmål om dödsfall på grund av covid-19

Riksdagsärende
SS 601/2022 rd

Skriftligt spörsmål om in house-bolagens förhållande till upphandlingslagen

Riksdagsärende
SS 600/2022 rd

Skriftligt spörsmål om upphandling av spannmål till statens säkerhetsupplag

Riksdagsärende
SS 599/2022 rd

Skriftligt spörsmål om postmottagarens rätt till specialutdelningstjänster och de extra kostnader som detta medför vid morgondistribution av tidningar

Riksdagsärende
SS 598/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utrota våld i skolan

Riksdagsärende
SS 597/2022 rd

Skriftligt spörsmål om miljökonsekvenserna av uppfödning av dovhjortar

Riksdagsärende
SS 596/2022 rd

Skriftligt spörsmål om jakttävlingar

Riksdagsärende
SS 595/2022 rd

Skriftligt spörsmål om övervakning av häktade

Riksdagsärende
SS 594/2022 rd

Skriftligt spörsmål om åklagarnas arbetsbörda

Riksdagsärende
SS 593/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga modellen med utställningsarvode till professionella icke-kommersiella gallerier och utställningslokaler

Riksdagsärende
SS 592/2022 rd

Skriftligt spörsmål om förebyggande av sexualbrott mot barn

Riksdagsärende
SS 591/2022 rd

Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 1045/2020 rd om affärsverksamhet där gymnasieelever hämtas till kommuner från utlandet

Riksdagsärende
SS 590/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att ta hänsyn till psykosociala belastningsfaktorer i arbetarskyddet

Riksdagsärende
SS 589/2022 rd

Skriftligt spörsmål om antalet sålda kroppar av vitsvanshjortar

Riksdagsärende
SS 588/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna mot de kristna i Iran

Riksdagsärende
SS 587/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utreda de faktiska samhällsekonomiska konsekvenserna av aktiesparkontot

Riksdagsärende
SS 586/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att främja byggnaders energiprestanda

Riksdagsärende
SS 585/2022 rd

Skriftligt spörsmål om utländskt ägande av energi- och elproduktion

Riksdagsärende
SS 584/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att göra e-faktureringen smidigare när det gäller indrivning av företagsfordringar

Riksdagsärende
SS 583/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att Finland bör upphöra med att betala utvecklingsbistånd och annat bistånd till länder som stöder Rysslands anfallskrig

Riksdagsärende
SS 582/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att igen inkludera fritidsfisket i motionsförmånen

Riksdagsärende
SS 581/2022 rd

Skriftligt spörsmål om hur elavbrott inverkar på kritisk medicinsk utrustning och äldre minnessjuka personers möjligheter att klara sig hemma

Riksdagsärende
SS 580/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att snabbt göra kraven på säkerheter för Finlands stamnätsbolag skäligare

Riksdagsärende
SS 579/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att främja forskning i 5G i Vasa

Riksdagsärende
SS 578/2022 rd

Skriftligt spörsmål om bannätets betydelse för försörjningsberedskapen

Riksdagsärende
SS 577/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att stoppa försvagningen av läs- och skrivfärdigheterna

Riksdagsärende
SS 576/2022 rd

Skriftligt spörsmål om kriminalisering av innehav av material som innehåller grovt våld

Riksdagsärende
SS 575/2022 rd

Skriftligt spörsmål om kommunernas hyresavtal

Riksdagsärende
SS 574/2022 rd

Skriftligt spörsmål om rehabiliteringstjänster för soldatgossar och lottaflickor

Riksdagsärende
SS 573/2022 rd

Skriftligt spörsmål om polisens utdragna förundersökningar och rättssäkerheten för parterna i förundersökningar

Riksdagsärende
SS 572/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Masafer Yatta och Israels apartheid

Riksdagsärende
SS 571/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillräckligheten av studieplatser inom förstavårdarutbildning i Finland och om social- och hälsovårdspersonalens möjligheter att delta i och få fortbildning och tilläggsstudier inom social- och hälsovårdsbranschen

Riksdagsärende
SS 570/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att upphäva den temporära paragrafen 48 a som gäller social- och hälsovårdspersonal i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
SS 569/2022 rd

Skriftligt spörsmål om smidigare anställning av indisk arbetskraft

Riksdagsärende
SS 568/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra säkerheten för kritiska sjökablar

Riksdagsärende
SS 567/2022 rd

Skriftligt spörsmål om betydelsen av ekonomiska färdigheter för den psykiska hälsan

Riksdagsärende
SS 566/2022 rd

Skriftligt spörsmål om juridiska frågor som gäller polisens overallkameror

Riksdagsärende
SS 565/2022 rd

Skriftligt spörsmål om förstavårdarnas rättsskydd