​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 909/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att återinföra celiakiersättningen och om regeringens utredning om celiakiersättningen

Riksdagsärende
SS 907/2020 rd

Skriftligt spörsmål om den logistik som behövs för förvaring och distribution av koronavirusvaccin samt om tidtabellen för vaccinationer

Riksdagsärende
SS 906/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga genomförandet av och resurserna för åtgärdsplanen En barndom utan våld

Riksdagsärende
SS 905/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att kriminalisera förnekelse av förintelsen

Riksdagsärende
SS 904/2020 rd

Skriftligt spörsmål om lagstiftningen om redovisningsskyldighet och gäldenärens rättsskydd

Riksdagsärende
SS 903/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ursprungsmärkning av kött och tillsyn över den

Riksdagsärende
SS 902/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att komma med en rekommendation för att trygga intaget av D-vitamin vid bekämpningen av coronaviruset

Riksdagsärende
SS 901/2020 rd

Skriftligt spörsmål om föräldraalienation, en handbok om utredning av omständigheter och ett kompetens- och stödcentrum för de mest krävande tjänsterna (OT-centrum)

Riksdagsärende
SS 900/2020 rd

Skriftligt spörsmål om information om coronaanvisningar

Riksdagsärende
SS 899/2020 rd

Skriftligt spörsmål om dröjsmål med behandlingen av lungcancer samt screening och bättre behandlingsresultat

Riksdagsärende
SS 898/2020 rd

Skriftligt spörsmål om huruvida det obligatoriska medlemskapet i studentkårer är förenlig med grundlagen

Riksdagsärende
SS 897/2020 rd

Skriftligt spörsmål om influensavaccin för äldre

Riksdagsärende
SS 896/2020 rd

Skriftligt spörsmål om medling vid våld i nära relationer

Riksdagsärende
SS 895/2020 rd

Skriftligt spörsmål om genomförandet av terapigarantin och tillgången till mentalvårdstjänster

Riksdagsärende
SS 894/2020 rd

Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av vårdardimensioneringen, hemvården och äldreomsorgslagen

Riksdagsärende
SS 893/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att införa en applikation för kundinloggning i syfte att spåra coronavirusfall

Riksdagsärende
SS 892/2020 rd

Skriftligt spörsmål om mångsidigare utbud av musikprogram i Yle

Riksdagsärende
SS 891/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja barns och ungdomars idrottshobbyer med hjälp av ett skatteavdrag samt om att förbättra idrottsmöjligheterna

Riksdagsärende
SS 890/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för och finansieringen av genomförandet av terapigarantin

Riksdagsärende
SS 889/2020 rd

Skriftligt spörsmål om coronakarantän för säsongsarbetare och utländska arbetstagare samt om övervakning av efterlevnaden av coronarekommendationer och coronabegränsningar

Riksdagsärende
SS 888/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att uppmärksamma internationella mansdagen

Riksdagsärende
SS 887/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att rätta ett översättningsfel i konventionen om barnets rättigheter

Riksdagsärende
SS 886/2020 rd

Skriftligt spörsmål om avbrytande av studier och dålig genomströmning inom det tekniska området vid yrkeshögskolor

Riksdagsärende
SS 885/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vårdpersonalens tillräcklighet och flaskhalsarna i den internationella rekryteringen

Riksdagsärende
SS 884/2020 rd

Skriftligt spörsmål om närståendevårdarnas situation när coronaepidemin drar ut på tiden

Riksdagsärende
SS 883/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga verksamhetsförutsättningarna för de frivilliga brandkårerna i social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 882/2020 rd

Skriftligt spörsmål om antalet asylsökande som tvingats återvända från Finland och om de totala kostnaderna för påtvingade återvändanden

Riksdagsärende
SS 881/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förhindra spridningen av SARS-CoV-2-virus i skolor och daghem

Riksdagsärende
SS 880/2020 rd

Skriftligt spörsmål om skolgångshandledarnas lagstadgade ställning

Riksdagsärende
SS 879/2020 rd

Skriftligt spörsmål om olaglig införsel av narkotika och om att ingripa i den

Riksdagsärende
SS 878/2020 rd

Skriftligt spörsmål om avbrytande av trafiken i samband med demonstrationer med hjälp av polisen

Riksdagsärende
SS 877/2020 rd

Skriftligt spörsmål om skyddstullar på aluminiumfolie samt om att trygga investeringarna och arbetsplatserna i Finland

Riksdagsärende
SS 876/2020 rd

Skriftligt spörsmål om eventuella konsekvenser av Förenta staternas NSA:s spionage för anskaffningen av HX-jaktplan

Riksdagsärende
SS 875/2020 rd

Skriftligt spörsmål om nödcentralsoperatörernas situation och tryggandet av den regionala kompetensen

Riksdagsärende
SS 874/2020 rd

Skriftligt spörsmål om förfallande av betalningsarrangemang för skatter

Riksdagsärende
SS 873/2020 rd

Skriftligt spörsmål som en följdfråga till de skriftliga spörsmålen SS 666/2020 rd och SS 793/2020 rd om forskning i och läget med kroniskt trötthetssyndrom

Riksdagsärende
SS 872/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Naturresursinstitutets planer på att upphöra med märkningen av vargar

Riksdagsärende
SS 871/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Rundradions propagandistiska kommunikation till barn och ungdomar

Riksdagsärende
SS 870/2020 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen av samarbetet mellan universitetssjukhusen och universiteten i social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 869/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ökad automatisering i spårningen av coronavirussmitta

Riksdagsärende
SS 868/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tillsyn över genomförande av vårdardimensioneringen och dimensioneringens faktiska inverkan på vårdarnas arbete

Riksdagsärende
SS 867/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ordnande av prehospital akutsjukvård med läkarhelikopter i norra Finland

Riksdagsärende
SS 866/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förlänga giltighetstiden för identitetskort för äldre personer

Riksdagsärende
SS 865/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utnyttja naturens positiva effekter på välbefinnandet inom social- och hälsotjänsterna

Riksdagsärende
SS 864/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att hjälpa ungdomar med allvarliga beteendeproblem inom barnskyddets vård utom hemmet

Riksdagsärende
SS 863/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ändring av barnskyddslagen

Riksdagsärende
SS 862/2020 rd

Skriftligt spörsmål om myndigheternas avgiftsfria telefonrådgivning

Riksdagsärende
SS 861/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ersättning för antikoagulationsmedel vid behandling av svåra infektioner orsakade av coronaviruset

Riksdagsärende
SS 860/2020 rd

Skriftligt spörsmål om brister i missbrukarvården för barn och ungdomar och behovet av ett missbruksprogram

Riksdagsärende
SS 859/2020 rd

Skriftligt spörsmål om multiprofessionellt stöd till ungdomar med missbruksproblem och om att säkerställa studievägen i skolor och läroanstalter