​​​​​​

​Övriga ärenden

Ett övrigt ärende är ett ärende som riksdagen har behandlat och som saknar eget riksdagsärendenummer. 

 Senaste övriga ärenden

Ö 4/2020 rd
Övrigt ärende:Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Ö 5/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Ö 11/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen
Ö 12/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Ö 13/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Ö 14/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Ö 2/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Ö 25/2020 rd
Övrigt ärende: Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Ö 24/2020 rd
Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman
Ö 22/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Ö 23/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Ö 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
Ö 21/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Ö 19/2020 rd
Övrigt ärende: Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperioden 2020–2022)
Ö 16/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Ö 17/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Ö 18/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Ö 15/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
Ö 10/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Ö 9/2020 rd
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Ö 7/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Ö 8/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Ö 6/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Ö 1/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen
Ö 3/2020 rd
Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Ö 6/2019 rd
Övrigt ärende redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar
Ö 5/2019 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Ö 4/2019 rd
Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder
Ö 3/2019 rd
Val av statsminister
Ö 2/2019 rd
Övrigt ärende godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 4.12.2019
Ö 1/2019 rd
Val av statsminister
Ö 4/2018 rd
Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 29.11.2018
Ö 3/2018 rd
Regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller förslag till lag om ändring av vallagen
Ö 1/2018 rd
Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperiod 2018 - 2020)
Ö 2/2018 rd
Övrigt ärende: tjänste- och arbetskollektivavtal om finansieringen av vpj-avtal i vissa situationer som hänför sig till organisationsförändringar; godkännande
Ö 4/2017 rd
Övrigt ärende Redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar
Ö 3/2017 rd
Övrigt ärende: Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 7.12.2017
Ö 2/2017 rd
Övrigt ärende: redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman
Ö 1/2017 rd
Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Ö 2/2016 rd
Övrigt ärende godkännande av tjänste- och arbetskollektivavtalet 1.12.2016
Ö 1/2016 rd
Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Ö 3/2015 rd
Övrigt ärende: redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman
Ö 2/2015 rd
Övrigt ärende godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 24.9.2015
Ö 1/2015 rd
Val av statsminister