​​​​​​

​Övriga ärenden

Ett övrigt ärende är ett ärende som riksdagen har behandlat och som saknar eget riksdagsärendenummer. 

 Senaste övriga ärenden

Riksdagsärende
Ö 3/2022 rd

Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 24.11.2022

Riksdagsärende
Ö 2/2022 rd

Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Riksdagsärende
Ö 1/2022 rd

Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperiod 2022-2024)

Riksdagsärende
Ö 13/2021 rd

Övrigt ärende redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar

Riksdagsärende
Ö 12/2021 rd

Procedur vid den enda behandlingen av budgetpropositionen för 2022

Riksdagsärende
Ö 11/2021 rd

Övrigt ärende: godkännandet av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 2.12.2021

Riksdagsärende
Ö 10/2021 rd

Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Riksdagsärende
Ö 9/2021 rd

Kanslikommissionens utlåtande om uppsägning av ett tjänsteförhållande

Riksdagsärende
Ö 8/2021 rd

Övrigt ärende: Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

Riksdagsärende
Ö 7/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsärende
Ö 6/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsärende
Ö 5/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsärende
Ö 4/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Riksdagsärende
Ö 3/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsärende
Ö 1/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 2/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 26/2020 rd

Övrigt ärende: godkännandet av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 3.12.2020

Riksdagsärende
Ö 4/2020 rd

Övrigt ärende:Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsärende
Ö 5/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsärende
Ö 8/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 9/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 10/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Riksdagsärende
Ö 11/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 12/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 13/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 14/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 17/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsärende
Ö 18/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsärende
Ö 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 21/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 22/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsärende
Ö 24/2020 rd

Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Riksdagsärende
Ö 25/2020 rd

Övrigt ärende: Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

Riksdagsärende
Ö 1/2016 rd

Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

Riksdagsärende
Ö 23/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsärende
Ö 20/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 19/2020 rd

Övrigt ärende: Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperioden 2020–2022)

Riksdagsärende
Ö 16/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsärende
Ö 15/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsärende
Ö 7/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 6/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsärende
Ö 1/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsärende
Ö 3/2020 rd

Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsärende
Ö 6/2019 rd

Övrigt ärende redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar

Riksdagsärende
Ö 5/2019 rd

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Riksdagsärende
Ö 4/2019 rd

Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder

Riksdagsärende
Ö 3/2019 rd

Val av statsminister

Riksdagsärende
Ö 2/2019 rd

Övrigt ärende godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 4.12.2019

Riksdagsärende
Ö 1/2019 rd

Val av statsminister

Riksdagsärende
Ö 4/2018 rd

Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 29.11.2018