Subsidiaritetsärenden

Subsidiaritetskontroll är en åtgärd av det nationella parlamentet i en EU-medlemsstat genom vilken parlamentet kontrollerar att subsidiaritetsprincipen tillämpas, dvs. om det är motiverat att en rättsakt antas på unionsrättslig nivå.

 Senste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 58/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelagd tillämpning av kraven för egentillverkade produkter

Riksdagsärende
SÄ 57/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010

Riksdagsärende
SÄ 56/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 54/2021 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning

Riksdagsärende
SÄ 53/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

Riksdagsärende
SÄ 51/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en social klimatfond

Riksdagsärende
SÄ 50/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om energieffektivitet (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 49/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU

Riksdagsärende
SÄ 48/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG vad gäller främjande av energi från förnybara energikällor och om upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Riksdagsärende
SÄ 47/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU) 2015/1814 vad gäller det antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 2030

Riksdagsärende
SÄ 46/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller anmälan av kompensation i samband med en global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen

Riksdagsärende
SÄ 45/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Riksdagsärende
SÄ 44/2021 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om en omstrukturering av unionsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Riksdagsärende
SÄ 42/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner

Riksdagsärende
SÄ 41/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet

Riksdagsärende
SÄ 39/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller luftfartens bidrag till unionens mål om minskade utsläpp från hela ekonomin och ett lämpligt genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd

Riksdagsärende
SÄ 37/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en social klimatfond

Riksdagsärende
SÄ 36/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av lika villkor för hållbar luftfart

Riksdagsärende
SÄ 35/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag inom budgetramen 2021–2027

Riksdagsärende
SÄ 34/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska gröna obligationer

Riksdagsärende
SÄ 33/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten

Riksdagsärende
SÄ 32/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Riksdagsärende
SÄ 31/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag

Riksdagsärende
SÄ 30/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2222 med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

Riksdagsärende
SÄ 29/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om konsumentkrediter

Riksdagsärende
SÄ 28/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

Riksdagsärende
SÄ 27/2021 rd

Förslag till rådets förordning om inrättande och användning av en utvärderings- och övervakningsmekanism för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av förordning (EU) nr 1053/2013

Riksdagsärende
SÄ 26/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om maskinprodukter

Riksdagsärende
SÄ 25/2021 rd

förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och om ändring av vissa unionslagstiftningsakter

Riksdagsärende
SÄ 24/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering

Riksdagsärende
SÄ 23/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Riksdagsärende
SÄ 22/2021 rd

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 134, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 137, och 157 samt förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 4 och 9

Riksdagsärende
SÄ 21/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen mellan 56 kW och 130 kW och över 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen

Riksdagsärende
SÄ 20/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om unionens deltagande i det europeiska partnerskap för metrologi som har inletts av flera medlemsstater

Riksdagsärende
SÄ 19/2021 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Riksdagsärende
SÄ 18/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Riksdagsärende
SÄ 17/2021 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Riksdagsärende
SÄ 16/2021 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 15/2021 rd

Förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och om ändring av beslut nr 940/2014/EU

Riksdagsärende
SÄ 13/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

Riksdagsärende
SÄ 12/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, och av förordning (EU) 2019/818 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, i syfte att införa screening för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna

Riksdagsärende
SÄ 11/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland

Riksdagsärende
SÄ 10/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket

Riksdagsärende
SÄ 9/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om kritiska entiteters motståndskraft

Riksdagsärende
SÄ 8/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG

Riksdagsärende
SÄ 7/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

Riksdagsärende
SÄ 6/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar

Riksdagsärende
SÄ 5/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG

Riksdagsärende
SÄ 4/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsärende
SÄ 3/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter