Subsidiaritetsärenden

Subsidiaritetskontroll är en åtgärd av det nationella parlamentet i en EU-medlemsstat genom vilken parlamentet kontrollerar att subsidiaritetsprincipen tillämpas, dvs. om det är motiverat att en rättsakt antas på unionsrättslig nivå.

 Senste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 11/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland

Riksdagsärende
SÄ 10/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket

Riksdagsärende
SÄ 9/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om kritiska entiteters motståndskraft

Riksdagsärende
SÄ 8/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG

Riksdagsärende
SÄ 7/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

Riksdagsärende
SÄ 6/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar

Riksdagsärende
SÄ 5/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG

Riksdagsärende
SÄ 4/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsärende
SÄ 3/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsärende
SÄ 2/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/794 vad gäller Europols samarbete med privata parter, Europols behandling av personuppgifter till stöd för brottsutredningar och Europols roll inom forskning och innovation

Riksdagsärende
SÄ 97/2020 rd

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

Riksdagsärende
SÄ 96/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

Riksdagsärende
SÄ 95/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid flygplatser i gemenskapen på grund av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
SÄ 94/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete vad gäller Europols införande av registreringar

Riksdagsärende
SÄ 93/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett datoriserat system för kommunikation i gränsöverskridande civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden (e-Codex-systemet) och om ändring av förordning (EU) 2018/1726

Riksdagsärende
SÄ 92/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av brexitjusteringsreserven

Riksdagsärende
SÄ 91/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013

Riksdagsärende
SÄ 88/2020 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Riksdagsärende
SÄ 87/2020 rd

RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet

Riksdagsärende
SÄ 86/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014

Riksdagsärende
SÄ 85/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser efter den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsärende
SÄ 84/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341

Riksdagsärende
SÄ 83/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsärende
SÄ 82/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsärende
SÄ 81/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU

Riksdagsärende
SÄ 80/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Riksdagsärende
SÄ 79/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter

Riksdagsärende
SÄ 78/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om dataförvaltning (dataförvaltningsakten)

Riksdagsärende
SÄ 77/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

Riksdagsärende
SÄ 76/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

Riksdagsärende
SÄ 75/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Riksdagsärende
SÄ 74/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013

Riksdagsärende
SÄ 73/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

Riksdagsärende
SÄ 72/2020 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin

Riksdagsärende
SÄ 71/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av biometriska uppgifter för en effektiv tillämpning av förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- och migrationshantering] och förordning (EU) XXX/XXX [vidarebosättningsförordningen], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordningarna (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/818

Riksdagsärende
SÄ 70/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av screening av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna och om ändring av förordningarna (EG) nr 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/817

Riksdagsärende
SÄ 69/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

Riksdagsärende
SÄ 68/2020 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om asyl- och migrationshantering och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG och förslaget till förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och migrationsfonden]

Riksdagsärende
SÄ 67/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030

Riksdagsärende
SÄ 66/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

Riksdagsärende
SÄ 65/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller förmågan hos Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

Riksdagsärende
SÄ 64/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet

Riksdagsärende
SÄ 63/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

Riksdagsärende
SÄ 62/2020 rd

Förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Riksdagsärende
SÄ 61/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

Riksdagsärende
SÄ 60/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Riksdagsärende
SÄ 59/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen

Riksdagsärende
SÄ 58/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
SÄ 57/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

Riksdagsärende
SÄ 56/2020 rd

Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av giltighetstiden för beslut nr 940/2014 om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen