Subsidiaritetsärenden

Subsidiaritetskontroll är en åtgärd av det nationella parlamentet i en EU-medlemsstat genom vilken parlamentet kontrollerar att subsidiaritetsprincipen tillämpas, dvs. om det är motiverat att en rättsakt antas på unionsrättslig nivå.

 Senste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 19/2021 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Riksdagsärende
SÄ 18/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Riksdagsärende
SÄ 17/2021 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Riksdagsärende
SÄ 16/2021 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 15/2021 rd

Förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och om ändring av beslut nr 940/2014/EU

Riksdagsärende
SÄ 13/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

Riksdagsärende
SÄ 12/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, och av förordning (EU) 2019/818 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, i syfte att införa screening för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna

Riksdagsärende
SÄ 11/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland

Riksdagsärende
SÄ 10/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket

Riksdagsärende
SÄ 9/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om kritiska entiteters motståndskraft

Riksdagsärende
SÄ 8/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG

Riksdagsärende
SÄ 7/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

Riksdagsärende
SÄ 6/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar

Riksdagsärende
SÄ 5/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG

Riksdagsärende
SÄ 4/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsärende
SÄ 3/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsärende
SÄ 2/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/794 vad gäller Europols samarbete med privata parter, Europols behandling av personuppgifter till stöd för brottsutredningar och Europols roll inom forskning och innovation

Riksdagsärende
SÄ 97/2020 rd

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

Riksdagsärende
SÄ 96/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

Riksdagsärende
SÄ 95/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid flygplatser i gemenskapen på grund av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
SÄ 94/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete vad gäller Europols införande av registreringar

Riksdagsärende
SÄ 93/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett datoriserat system för kommunikation i gränsöverskridande civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden (e-Codex-systemet) och om ändring av förordning (EU) 2018/1726

Riksdagsärende
SÄ 92/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av brexitjusteringsreserven

Riksdagsärende
SÄ 91/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013

Riksdagsärende
SÄ 90/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut 2003/17/EG och 2005/834/EG vad gäller likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket

Riksdagsärende
SÄ 89/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller likvärdighet mellan skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket och sådant material producerat i unionen

Riksdagsärende
SÄ 88/2020 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Riksdagsärende
SÄ 87/2020 rd

RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet

Riksdagsärende
SÄ 86/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014

Riksdagsärende
SÄ 85/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser efter den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsärende
SÄ 84/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341

Riksdagsärende
SÄ 83/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsärende
SÄ 82/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsärende
SÄ 81/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU

Riksdagsärende
SÄ 80/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Riksdagsärende
SÄ 79/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter

Riksdagsärende
SÄ 78/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om dataförvaltning (dataförvaltningsakten)

Riksdagsärende
SÄ 77/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

Riksdagsärende
SÄ 76/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

Riksdagsärende
SÄ 75/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Riksdagsärende
SÄ 74/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013

Riksdagsärende
SÄ 73/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

Riksdagsärende
SÄ 72/2020 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin

Riksdagsärende
SÄ 71/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av biometriska uppgifter för en effektiv tillämpning av förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- och migrationshantering] och förordning (EU) XXX/XXX [vidarebosättningsförordningen], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordningarna (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/818

Riksdagsärende
SÄ 70/2020 rd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av screening av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna och om ändring av förordningarna (EG) nr 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/817

Riksdagsärende
SÄ 69/2020 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

Riksdagsärende
SÄ 68/2020 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om asyl- och migrationshantering och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG och förslaget till förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och migrationsfonden]

Riksdagsärende
SÄ 67/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030

Riksdagsärende
SÄ 66/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

Riksdagsärende
SÄ 65/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller förmågan hos Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet