Utskottens utlåtanden

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 4/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
AjUU 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
KuUU 3/2020 rd

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsdokument
GrUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
ShUU 1/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsdokument
AjUU 1/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsdokument
KuUU 2/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsdokument
UtUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: konsekvensbedömning av Finlands deltagande i en irländsk-finländsk bataljon i FN:s UNIFIL-insats 2012–2018

Riksdagsdokument
UtUU 1/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering

Riksdagsdokument
KuUU 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Riksdagsdokument
EkUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Riksdagsdokument
FvUU 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Riksdagsdokument
KoUU 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Riksdagsdokument
GrUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Riksdagsdokument
GrUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

Riksdagsdokument
FvUU 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

Riksdagsdokument
JsUU 1/2020 rd

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027

Riksdagsdokument
JsUU 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)

Riksdagsdokument
LaUU 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

Riksdagsdokument
GrUU 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom

Riksdagsdokument
GrUU 17/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Riksdagsdokument
GrUU 16/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

Riksdagsdokument
EkUU 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Riksdagsdokument
GrUU 15/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Riksdagsdokument
LaUU 7/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Riksdagsdokument
AjUU 5/2019 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

Riksdagsdokument
AjUU 4/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Riksdagsdokument
GrUU 13/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning

Riksdagsdokument
FiUU 2/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

Riksdagsdokument
GrUU 12/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
LaUU 6/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)

Riksdagsdokument
GrUU 11/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Riksdagsdokument
KuUU 4/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
GrUU 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

Riksdagsdokument
GrUU 10/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

Riksdagsdokument
GrUU 8/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner

Riksdagsdokument
GrUU 7/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Riksdagsdokument
JsUU 6/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

Riksdagsdokument
LaUU 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
FvUU 8/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
KuUU 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
JsUU 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
ShUU 4/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
EkUU 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
UtUU 2/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
AjUU 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
KoUU 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
StoUU 2/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt

Riksdagsdokument
MiUU 6/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023