Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

GrUU 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
GrUU 17/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
GrUU 16/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
EkUU 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
GrUU 15/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
LaUU 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
AjUU 5/2019 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
AjUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
GrUU 13/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
FiUU 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
GrUU 12/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
LaUU 6/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)
GrUU 11/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
KuUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
GrUU 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
GrUU 10/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
GrUU 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner
GrUU 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
JsUU 6/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
LaUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FvUU 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KuUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
JsUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
ShUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
EkUU 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
MiUU 6/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
MiUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
EkUU 5/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
JsUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
GrUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
FrUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
MiUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
MiUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
KoUU 4/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
LaUU 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Serbien
EkUU 3/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
FvUU 7/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
JsUU 3/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
EkUU 2/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
GrUU 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
FvUU 6/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
MiUU 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning)
FiUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UndUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018