​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 9/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
FrUU 2/2021 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
ShUU 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
MiUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
KuUU 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
ShUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Riksdagsdokument
ShUU 9/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Riksdagsdokument
GrUU 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Riksdagsdokument
GrUU 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
LaUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Riksdagsdokument
UtUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
AjUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Riksdagsdokument
LaUU 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
MiUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Riksdagsdokument
LaUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Riksdagsdokument
KuUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Riksdagsdokument
FvUU 11/2021 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
AjUU 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KuUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 10/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
ShUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Riksdagsdokument
EkUU 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Riksdagsdokument
GrUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Riksdagsdokument
LaUU 4/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (e-CODEX förordning)

Riksdagsdokument
FvUU 8/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF och direktiv 2014/41/EU vad gäller deras anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsdokument
GrUU 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUU 3/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Riksdagsdokument
GrUU 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
EkUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Riksdagsdokument
UtUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
LaUU 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Riksdagsdokument
LaUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Riksdagsdokument
FvUU 5/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)

Riksdagsdokument
FvUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
EkUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
FvUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
StoUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
FsUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
GrUU 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Riksdagsdokument
JsUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
KuUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KuUU 2/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
EkUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel