Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

GrUU 25/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
ShUU 5/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
AjUU 7/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
LaUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
KuUU 9/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
LaUU 6/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
GrUU 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen
GrUU 24/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
GrUU 23/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
UndUU 1/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
EkUU 17/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
GrUU 19/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
GrUU 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
JsUU 15/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
KoUU 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
JsUU 14/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
GrUU 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
MiUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
EkUU 16/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)
ShUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
GrUU 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
StoUU 6/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
GrUU 16/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
EkUU 15/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
GrUU 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
MiUU 7/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen
JsUU 13/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen
FiUU 2/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
JsUU 12/2020 rd
Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2021
FvUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
EkUU 12/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
EkUU 13/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
EkUU 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
MiUU 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
UtUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
KuUU 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
JsUU 11/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
FsUU 2/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
EkUU 10/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FrUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FvUU 7/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
EkUU 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
AjUU 6/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
AjUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
JsUU 10/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
StoUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
LaUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar