Utskottens utlåtanden

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

GrUU 19/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
GrUU 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
JsUU 15/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
KoUU 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
MiUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
ShUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
GrUU 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
StoUU 6/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
GrUU 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
FvUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
EkUU 12/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
EkUU 13/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
EkUU 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
MiUU 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
UtUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
KuUU 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FsUU 2/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
EkUU 10/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FrUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FvUU 7/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
EkUU 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
AjUU 6/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
AjUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
JsUU 10/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
StoUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
LaUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
StoUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
GrUU 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
ReUU 1/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
AjUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
JsUU 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
FsUU 1/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020
KuUU 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
MiUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
UtUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i FN:s UNIFIL-insats i Libanon
ShUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
MiUU 3/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
KoUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
FvUU 5/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
EkUU 8/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
GrUU 12/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19 -garantifond)
JsUU 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
GrUU 11/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19 (SURE- förordning)
FrUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
LaUU 3/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
FrUU 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019