​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 56/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Riksdagsdokument
JsUU 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 70/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
KoUU 38/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till militärfordonslag och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Riksdagsdokument
KoUU 37/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

Riksdagsdokument
GrUU 66/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Riksdagsdokument
GrUU 65/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 68/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag

Riksdagsdokument
GrUU 69/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
GrUU 67/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 64/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 63/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Riksdagsdokument
KuUU 31/2022 rd

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

Riksdagsdokument
KuUU 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

Riksdagsdokument
EkUU 54/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagsdokument
KoUU 36/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av bötesstraff

Riksdagsdokument
EkUU 53/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 28/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

Riksdagsdokument
EkUU 51/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 62/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
GrUU 60/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Riksdagsdokument
GrUU 61/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Riksdagsdokument
GrUU 59/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Riksdagsdokument
FsUU 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 50/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023—2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

Riksdagsdokument
FsUU 10/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
KuUU 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUU 35/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
MiUU 43/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
FiUU 17/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
ReUU 4/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
EkUU 49/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Riksdagsdokument
FvUU 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUU 28/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
JsUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUU 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagsdokument
GrUU 55/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
MiUU 41/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
GrUU 54/2022 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Riksdagsdokument
GrUU 56/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

Riksdagsdokument
MiUU 42/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Riksdagsdokument
GrUU 58/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
KoUU 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
JsUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
EkUU 48/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
FrUU 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
UtUU 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
KoUU 32/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035