​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Riksdagsdokument
LaUB 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Riksdagsdokument
LaUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Riksdagsdokument
MiUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
ShUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 kap. i sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
FvUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FiUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

Riksdagsdokument
ShUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Riksdagsdokument
FiUB 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 samt lagstiftning om utvidgad beskattning av förtäckt dividend

Riksdagsdokument
FiUB 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Riksdagsdokument
AjUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Riksdagsdokument
AjUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Riksdagsdokument
LaUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
EkUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Riksdagsdokument
AjUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Riksdagsdokument
JsUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Riksdagsdokument
KuUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Riksdagsdokument
JsUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Riksdagsdokument
KuUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Riksdagsdokument
FsUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

Riksdagsdokument
FsUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Riksdagsdokument
EkUB 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Riksdagsdokument
EkUB 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
FvUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
FiUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
MiUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagsdokument
FiUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Riksdagsdokument
ShUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Riksdagsdokument
AjUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Riksdagsdokument
KoUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Riksdagsdokument
FvUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Riksdagsdokument
ShUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om stärkande av köpkraft 2023 och till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Riksdagsdokument
AjUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Riksdagsdokument
JsUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Riksdagsdokument
KoUB 16/2022 rd

Inför sommartid året runt

Riksdagsdokument
ShUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Riksdagsdokument
ShUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
MiUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

Riksdagsdokument
LaUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Riksdagsdokument
LaUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen