Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

FiUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
AjUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
EkUB 23/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
ShUB 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
ShUB 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
EkUB 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
EkUB 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter
FiUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin
EkUB 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
EkUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
FvUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
EkUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
ShUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
EkUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
FiUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
FvUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
FvUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
ShUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
ShUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
EkUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
ShUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
FvUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
EkUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
GrUB 21/2020 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
EkUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag
FiUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
AjUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
AjUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
FiUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
FiUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
FiUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
KuUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
ShUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
FvUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration
EkUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
FvUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
KuUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
KuUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen
FvUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
FiUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd
FiUB 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
KoUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
KoUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
KoUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
EkUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
GrUB 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
GrUB 19/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen