​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Riksdagsdokument
JsUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Riksdagsdokument
KoUB 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
EkUB 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsdokument
EkUB 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
MiUB 7/2021 rd

Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
KoUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Riksdagsdokument
AjUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Riksdagsdokument
EkUB 25/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

Riksdagsdokument
KoUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Riksdagsdokument
AjUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsdokument
ShUB 25/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
StoUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
UtUB 5/2021 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
UtUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Riksdagsdokument
KuUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsdokument
AjUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
UtUB 7/2021 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

Riksdagsdokument
ShUB 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Riksdagsdokument
MiUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Riksdagsdokument
EkUB 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Riksdagsdokument
MiUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Riksdagsdokument
MiUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Riksdagsdokument
GrUB 13/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
FiUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
KoUB 18/2021 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

Riksdagsdokument
KoUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Riksdagsdokument
AjUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
EkUB 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Riksdagsdokument
FvUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Riksdagsdokument
GrUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Riksdagsdokument
ShUB 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 22/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

Riksdagsdokument
ShUB 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
ReUB 4/2021 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Riksdagsdokument
ReUB 3/2021 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

Riksdagsdokument
EkUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsdokument
UtUB 4/2021 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
EkUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Riksdagsdokument
ShUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
KuUB 8/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsdokument
UtUB 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen on sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Riksdagsdokument
ShUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Riksdagsdokument
ShUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
KoUB 17/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Riksdagsdokument
FiUB 11/2021 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar