​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
JsUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
ShUB 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Riksdagsdokument
UtUB 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
JsUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
KuUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Riksdagsdokument
AjUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
KuUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsdokument
ShUB 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Riksdagsdokument
EkUB 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Riksdagsdokument
ShUB 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
MiUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Riksdagsdokument
KoUB 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Riksdagsdokument
FiUB 32/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Riksdagsdokument
FiUB 30/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
FsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Riksdagsdokument
MiUB 10/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
UtUB 5/2020 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

Riksdagsdokument
FvUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Riksdagsdokument
FvUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Riksdagsdokument
FiUB 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Riksdagsdokument
EkUB 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
FiUB 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
FiUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Riksdagsdokument
AjUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
KuUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Riksdagsdokument
KoUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Riksdagsdokument
ShUB 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
ShUB 38/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
FvUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Riksdagsdokument
LaUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsdokument
LaUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
JsUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Riksdagsdokument
ShUB 36/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
KuUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
FiUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FvUB 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Riksdagsdokument
FiUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Riksdagsdokument
FiUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Riksdagsdokument
FiUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025

Riksdagsdokument
KuUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
UtUB 4/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa: Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

Riksdagsdokument
KoUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Riksdagsdokument
ShUB 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen