​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 5/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FiUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Riksdagsdokument
FiUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
EkUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
AjUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
JsUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Riksdagsdokument
MiUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Riksdagsdokument
ShUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Riksdagsdokument
LaUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
LaUB 6/2022 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Riksdagsdokument
ReUB 3/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

Riksdagsdokument
ShUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ReUB 4/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagsdokument
LaUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn, samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Riksdagsdokument
LaUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
FvUB 10/2022 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
MiUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 11 och 18 kap. i vattenlagen

Riksdagsdokument
AjUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Riksdagsdokument
ShUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
FvUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Riksdagsdokument
ShUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral

Riksdagsdokument
FvUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Riksdagsdokument
GrUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Riksdagsdokument
KuUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
GrUB 2/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsdokument
UtUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor

Riksdagsdokument
FvUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Riksdagsdokument
KoUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan

Riksdagsdokument
KoUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Riksdagsdokument
LaUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Riksdagsdokument
FvUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Riksdagsdokument
FvUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Riksdagsdokument
KuUB 3/2022 rd

För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

Riksdagsdokument
ReUB 2/2022 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021

Riksdagsdokument
UtUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Riksdagsdokument
UtUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer

Riksdagsdokument
FiUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
LaUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

Riksdagsdokument
AjUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
ReUB 1/2022 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
FiUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Riksdagsdokument
FiUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey

Riksdagsdokument
FiUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man

Riksdagsdokument
StoUB 1/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsdokument
JsUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
FiUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2022