Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

E 111/2020 rd
Statsrådets utredning: Ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning
E 110/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med skjutvapen 2020–2025
E 107/2020 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet
E 109/2020 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av eIDA-förordningen
E 108/2020 rd
Statsrådets utredning: Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program
E 105/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati
E 106/2020 rd
Statsrådets utredning: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn
E 102/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om kompetensagendan och förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning
E 103/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor
E 104/2020 rd
Statsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
E 101/2020 rd
Statsrådets utredning: Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner
E 100/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
E 99/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-19-utbrott
E 96/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti
E 97/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om utvärdering och översyn av den allmänna dataskyddsförordningen samt om EU-rättsakter som ska harmoniseras med direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning
E 98/2020 rd
Kommissionens förslag till ändringsbudget nr 8 till EU:s allmänna budget för budgetåret 2020, ytterligare betalningsbemyndiganden
E 95/2020 rd
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
E 80/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU
E 94/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommande lagstiftningsförslag från kommissionen om digitala tjänster
E 12/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att ingå ett avtal och för Tyskland att ändra avtalet med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik i busstrafiken i samband med internationell trafik i gränsområden mellan länderna
E 93/2020 rd
Statsrådets utredning: RIF; EU-strategi för brottsoffers rättigheter (2020–2025)
E 92/2020 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2019, ledningens rapport och revisorns rapport
E 91/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Tysklands EU-ordförandeskap i social- och hälsovårdssektorn 1.7–31.12.2020
E 89/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens ändringsbudget nr 7 för budgetåret 2020
E 90/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
E 88/2020 rd
Statsrådets utredning: Interoperabilitet mellan nationella mobilapplikationer till stöd för spårning av smittkedjor för covid-19; Kommissionens förslag om ändring av genomförandebeslut 2019/1765/EU om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa och om upphävande av genomförandebeslut 2011/890/EU
E 86/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (Den tillfälliga ramen)
E 87/2020 rd
Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2021 (budget; Europeiska unionen)
E 85/2020 rd
Statsrådets utredning: Slutrapport från kommissionens tekniska expertgrupp för hållbar finansiering om tekniska granskningskriterier för en ram för att underlätta hållbara investeringar
E 83/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
E 84/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 — Ge naturen större plats i våra liv
E 82/2020 rd
Statsrådets utredning: Aktuella visumfrågor i EU
E 81/2020 rd
Statsrådets utredning: Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19, förordning
E 79/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens initiativ till samarbete i fråga om anskaffning av vaccin mot covid-19
E 70/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
E 71/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning
E 72/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
E 73/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (Solvency Support Instrument)
E 74/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020) 409 final)
E 75/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
E 76/2020 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kina, juni 2020
E 77/2020 rd
Statsrådets utredning: Migration; EU:s framtida migrations- och asylreform
E 78/2020 rd
Statsrådets utredning: Ändring av handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi
E 69/2020 rd
Statsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
E 68/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021—2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)
E 67/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en övergripande EU-politik för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism
E 66/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 5 till EU:s allmänna budget 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter
E 65/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelanden från kommissionen om ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19
E 64/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
E 62/2020 rd
Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2021