​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 150/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om tillgång till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad

Riksdagsärende
E 151/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om översynen av Barcelonamålen för förskoleverksamhet och barnomsorg

Riksdagsärende
E 152/2022 rd

Statsrådets utredning: En europeisk strategi för vård och omsorg

Riksdagsärende
E 148/2022 rd

Statsrådets utredning: Finlands utträde ur Europeiska infrastrukturen för avancerad överbryggande forskning inom medicin i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eatris-Eric)

Riksdagsärende
E 149/2022 rd

Statsrådets utredning: Förhandspåverkan: Resor – bättre skydd av passagerare och deras rättigheter

Riksdagsärende
E 146/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union

Riksdagsärende
E 147/2022 rd

Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen 2022

Riksdagsärende
E 144/2022 rd

Statsrådets utredning: Nödåtgärder på energiområdet: Kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi (förordning om tillståndsförfaranden)

Riksdagsärende
E 145/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi från unionens sida för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft

Riksdagsärende
E 142/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om tillräcklig minimiinkomst som säkerställer aktiv inkludering

Riksdagsärende
E 143/2022 rd

Statsrådets utredning: Beviljande av makroekonomiskt stöd till Ukraina 2023

Riksdagsärende
E 140/2022 rd

Statsrådets utredning: Brådskande energiåtgärder; förordningen om lagring av gas i en anda av solidaritet

Riksdagsärende
E 141/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssäkerhet i unionens institutioner, organ och byråer

Riksdagsärende
E 139/2022 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport 2021

Riksdagsärende
E 135/2022 rd

Statsrådets utredning: Brådskande energiåtgärder; Centrala motparters säkerheter och nivån på clearingtröskeln – Ändring av kommissionens delegerade förordningar

Riksdagsärende
E 136/2022 rd

Statsrådets utredning: Godkännande av det moderniserade energistadgefördraget samt kommissionens förslag till rådets beslut om EU:s och Euratoms ståndpunkter vid den 33:e energistadgekonferensen

Riksdagsärende
E 137/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för kompetens 2023

Riksdagsärende
E 138/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2022

Riksdagsärende
E 134/2022 rd

Statsrådets utredning: Rådets slutsatser: En ny strategi för europeisk turism fram till 2030

Riksdagsärende
E 132/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fyrtioandra mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

Riksdagsärende
E 133/2022 rd

Statsrådets utredning: Aktuell översikt över regleringen av internationella informationsflöden i EU

Riksdagsärende
E 131/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om de vägledande principerna för kunskapsutnyttjande

Riksdagsärende
E 129/2022 rd

Statsrådets utredning: Modernisering av OECD:s konsensusöverenskommelse om exportkrediter

Riksdagsärende
E 130/2022 rd

Statsrådets utredning: Utvidgning av tillämpningsområdet för OECD:s sektorsöverenskommelse om exportkrediter för begränsning av och anpassning till klimatförändringar

Riksdagsärende
E 128/2022 rd

Statsrådets utredning: Europarådets konvention om artificiell intelligens, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen

Riksdagsärende
E 124/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en ny EU-strategi för cancerscreening

Riksdagsärende
E 126/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av direktivet om asbest i arbetet

Riksdagsärende
E 127/2022 rd

Statsrådets utredning: Den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald

Riksdagsärende
E 123/2022 rd

Statsrådets utredning: Bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om ett internationellt avtal om plastföroreningar

Riksdagsärende
E 125/2022 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Staka ut kursen för en hållbar blå planet – gemensamt meddelande om EU:s agenda för internationell världshavsförvaltning

Riksdagsärende
E 122/2022 rd

Statsrådets utredning: Europarådets konvention om artificiell intelligens, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen

Riksdagsärende
E 121/2022 rd

Statsrådets utredning: EU; Meddelande från kommissionen om EU:s svar på covid-19-pandemin: förberedelser inför hösten och vintern 2023

Riksdagsärende
E 119/2022 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om godkännande av kommissionens delegerade förordning och OECD:s exportkreditarrangemang som utgör bilaga till den

Riksdagsärende
E 120/2022 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2022

Riksdagsärende
E 118/2022 rd

Statsrådets utredning: Om ändring av kommissionens förfaranden för statligt stöd till att motsvara kraven i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen, FördrS 122/2004)

Riksdagsärende
E 117/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut om åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern

Riksdagsärende
E 116/2022 rd

Meddelande från kommissionen om bedömning och översyn av direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning

Riksdagsärende
E 114/2022 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inte erkänna de resedokument som beviljats i de områden som ockuperats av Ryssland

Riksdagsärende
E 115/2022 rd

Statsrådets utredning: EU; Rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång

Riksdagsärende
E 112/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaper

Riksdagsärende
E 113/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna

Riksdagsärende
E 111/2022 rd

Statsrådets utredning: Att locka kompetens och talang till EU

Riksdagsärende
E 109/2022 rd

Statsrådets utredning: En ny europeisk agenda för innovation

Riksdagsärende
E 110/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för samarbetsprogrammen 2014–2020 som får stöd från det europeiska grannskapsinstrumentet och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, efter avbrott i programmets genomförande

Riksdagsärende
E 107/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina, förstärkning av den gemensamma avsättningsfonden genom garantier från medlemsstaterna och särskilda avsättningar för vissa finansiella skulder med anknytning till Ukraina som garanteras enligt beslut nr 466/2014/EU och om ändring av beslut (EU) 2022/1201

Riksdagsärende
E 108/2022 rd

Statsrådets utredning: Den nya europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK+)

Riksdagsärende
E 104/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om styrkan i handelspartnerskap: tillsammans för grön och rättvis ekonomisk tillväxt

Riksdagsärende
E 105/2022 rd

Statsrådets utredning: Omfattande samarbets- och partnerskapsavtal mellan EU och Tadzjikistan

Riksdagsärende
E 106/2022 rd

Statsrådets utredning: EU:s visumpolitik gentemot Ryssland

Riksdagsärende
E 103/2022 rd

Statsrådets utredning: Beviljande av exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina