​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 113/2021 rd

Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen i EU 2021

Riksdagsärende
E 114/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om inrättande av en EU-myndighet med ansvar för beredskap och insatser vid hälsorisker, nästa steg i fullbordandet av Europeiska hälsounionen och kommissionens beslut om inrättande av EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera, European Health Emergancy preparedness and Response Authority)

Riksdagsärende
E 112/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser

Riksdagsärende
E 111/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om utvärdering och uppdatering av 2017 års rekommenderade reformer för reglering av yrkesmässiga tjänster; COM(2021) 385 final

Riksdagsärende
E 109/2021 rd

Statsrådets utredning: en pakt för forskning och innovation i Europa

Riksdagsärende
E 110/2021 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2021

Riksdagsärende
E 108/2021 rd

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten, Ices rekommendationer i fråga om lax och västlig torsk

Riksdagsärende
E 106/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny EU-skogsstrategi för 2030

Riksdagsärende
E 107/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/NAIADES III: Främja framtidssäkrad transport på EU:s inre vattenvägar

Riksdagsärende
E 105/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om kortfristig exportkreditförsäkring

Riksdagsärende
E 102/2021 rd

Statsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi

Riksdagsärende
E 103/2021 rd

Statsrådets utredning: Översyn av webbtillgänglighetsdirektivet

Riksdagsärende
E 104/2021 rd

Statsrådets utredning om kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) vad gäller antagandet av en rekommendation om ändring av del II i bilaga III till den konventionen

Riksdagsärende
E 101/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den globala strategin för forskning och innovation

Riksdagsärende
E 100/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; utkast till kommissionens genomförandebeslut; adekvat skyddsnivå i Republiken Korea

Riksdagsärende
E 97/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet

Riksdagsärende
E 98/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/0953 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Riksdagsärende
E 99/2021 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar

Riksdagsärende
E 95/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040

Riksdagsärende
E 96/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Meddelande från kommissionen: EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv

Riksdagsärende
E 94/2021 rd

Statsrådets utredning: Finlands svar till kommissionens offentliga samråd om konfiskationsdirektivet och beslutet om vinning som härrör från brott

Riksdagsärende
E 92/2021 rd

Statsrådets utredning: Rådets beslut om undertecknande av avtalen om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Armenien, Republiken Tunisien och Ukraina

Riksdagsärende
E 93/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om de första lärdomarna från covid-19-pandemin

Riksdagsärende
E 90/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2020

Riksdagsärende
E 89/2021 rd

Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens tillkännagivande: Riktlinjer för 2022 för statligt stöd inom klimat, energi och miljö (CEEAG)

Riksdagsärende
E 88/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utkast till riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansiering

Riksdagsärende
E 87/2021 rd

Statsrådets utredning: En strategi för ett fullt fungerande och motståndskraftigt Schengenområde

Riksdagsärende
E 84/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - företagsbeskattning för 2000-talet

Riksdagsärende
E 85/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om att förnya energistadgefördraget för Euratom

Riksdagsärende
E 86/2021 rd

Statsrådets utredning: Föregripande inflytande: Europeiska unionens datalag

Riksdagsärende
E 83/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om samarbete och informationsutbyte i konkurrensärenden

Riksdagsärende
E 81/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

Riksdagsärende
E 82/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europeiska unionens förslag om exportkrediter och kolkraftverk

Riksdagsärende
E 80/2021 rd

Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2022 (budget; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
E 78/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Bedömning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ansökan om anslutning till 2007 års Luganokonvention

Riksdagsärende
E 79/2021 rd

Statsrådets utredning: RIF; EU:s strategi mot människohandel 2021–2025

Riksdagsärende
E 77/2021 rd

Statsrådets utredning: Rådets godkännande av genomförandebeslut om de nationella planerna för återhämtning och resiliens

Riksdagsärende
E 75/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för covid-19-behandlingar

Riksdagsärende
E 76/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU

Riksdagsärende
E 74/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategi för frivilligt återvändande och återanpassning

Riksdagsärende
E 73/2021 rd

Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2022

Riksdagsärende
E 71/2021 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Förenta staterna 15.6.2021

Riksdagsärende
E 72/2021 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kanada 15.6.2021

Riksdagsärende
E 68/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från EU-kommissionen och den höga representanten om EU:s ökade bidrag till regelbaserad multilateralism

Riksdagsärende
E 69/2021 rd

Statsrådets utredning: EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark

Riksdagsärende
E 70/2021 rd

Statsrådets utredning: Genomförandeakt som antas med stöd av förordning (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information (Single Digital Gateway SDG) och utövande av rätten till kontroll enligt förordning (EU) nr 182/2011

Riksdagsärende
E 66/2021 rd

Statsrådets utredning: En ny finansieringsstrategi för att finansiera NextGenerationEU

Riksdagsärende
E 67/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Angola om underlättande av investeringar

Riksdagsärende
E 65/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ram för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

Riksdagsärende
E 63/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; Statsrådets utredning om ett meddelande från kommissionen om EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025