Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 26/2020 rd

Statsrådets utredning: Finansieringsarrangemang som föreslås med anledning av coronakrisen för att trygga stabiliteten i Europeiska unionen och euroområdet

Riksdagsärende
E 27/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19

Riksdagsärende
E 28/2020 rd

Statsrådets utredning: Inrättande av en Europatäckande garantifond som svar på störningar med anledning av covid-19

Riksdagsärende
E 29/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 2 till EU:s allmänna budget 2020, kommissionens förslag om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen, kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter och kommissionens förslag till ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013

Riksdagsärende
E 30/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till aktivering av krisstöd enligt rådets förordning (EU) 2016/369 och om ändring av dess bestämmelser med anledning av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 24/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s digitala framtid, meddelande från kommissionen om en EU-strategi för data och kommissionens vitbok om artificiell intelligens

Riksdagsärende
E 25/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en jämlikhetsunion: Jämställdhetsstrategi för 2020-2025

Riksdagsärende
E 23/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till EU:s ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen

Riksdagsärende
E 22/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; kultur: rådets beslut vad gäller förlängning av rätten att beviljas förmåner för audiovisuella samproduktioner enligt artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan 1.7.2020–30.6.2023

Riksdagsärende
E 19/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om covid-19 och tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU

Riksdagsärende
E 21/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en samordnad ekonomisk reaktion på covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 20/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till rådet om aktivering av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten

Riksdagsärende
E 17/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 16/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag från kommissionen om ändring av den allmänna förordningen om europeiska struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond som reaktion på coronavirussituationen

Riksdagsärende
E 15/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)

Riksdagsärende
E 14/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken

Riksdagsärende
E 13/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens diskussionsunderlag om försäkringsgarantier för försäkringsbolag, ekonomisk återhämtning och resolution

Riksdagsärende
E 12/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020

Riksdagsärende
E 11/2020 rd

Statsrådets utredning: Riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2020; kommissionens utkast till riktlinjer

Riksdagsärende
E 10/2020 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Indien 13.3.2020 i Bryssel

Riksdagsärende
E 9/2020 rd

Statsrådets utredning: Förhandlingar om utsläppsminskningsåtgärder på kort sikt i den internationella sjöfarten som ska behandlas i Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön

Riksdagsärende
E 8/2020 rd

Statsrådets utredning: Delegerad förordning om upphävande av GSP-tullförmåner till Kambodja

Riksdagsärende
E 5/2020 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EU:s utvidgningspolitik

Riksdagsärende
E 6/2020 rd

Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket

Riksdagsärende
E 7/2020 rd

Statsrådets utredning: EU/USP: Information till riksdagen om Finlands inflytande på EU:s förbindelser med Afrika

Riksdagsärende
E 4/2020 rd

Statsrådets utredning: Konsekvenser av Förenade kungarikets utträde ur EU för generaladvokaterna vid Europeiska unionens domstol

Riksdagsärende
E 2/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”

Riksdagsärende
E 1/2020 rd

Statsrådets utredning: Kroatiens ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2020

Riksdagsärende
E 61/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

Riksdagsärende
E 62/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given

Riksdagsärende
E 63/2019 rd

Statsrådets utredning: Finansiering av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet genom fördrag

Riksdagsärende
E 60/2019 rd

Statsrådets utredning: Asem-utrikesministermöte 15-16.12.2019

Riksdagsärende
E 59/2019 rd

Statsrådets utredning: Förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap (Economic Partnership Agreements, EPA) med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder): uppdatering av förhandlingsdirektiven

Riksdagsärende
E 57/2019 rd

Statsrådets utredning: Revidering av marknadsreferensräntan (CIRR)

Riksdagsärende
E 58/2019 rd

Statsrådets utredning: Ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap

Riksdagsärende
E 56/2019 rd

Statsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del

Riksdagsärende
E 55/2019 rd

Statsrådets utredning: EU; RIF; Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Riksdagsärende
E 52/2019 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön

Riksdagsärende
E 50/2019 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor med Republiken Vitryssland

Riksdagsärende
E 51/2019 rd

Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kontrollen av Kroatiens fullständiga tillämpning av Schengenregelverket

Riksdagsärende
E 49/2019 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Riksdagsärende
E 48/2019 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018

Riksdagsärende
E 47/2019 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)

Riksdagsärende
E 46/2019 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1-30.6.2019

Riksdagsärende
E 45/2019 rd

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsärende
E 44/2019 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd vad gäller översynen av kapitel 9 i bilaga 9 (”Facilitation”) till konventionen om internationell civil luftfart vad gäller standarder och rekommenderade förfaranden för registrering av passageraruppgifter

Riksdagsärende
E 43/2019 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det åttonde mötet i det styrande organet för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

Riksdagsärende
E 42/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Riksdagsärende
E 41/2019 rd

Statsrådets utredning: Beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

Riksdagsärende
E 40/2019 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av förordningen (EG) nr 2012/2002 om ekonomiskt stöd till medlemsstater i syfte att täcka allvarliga ekonomiska påfrestningar på dem i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen utan avtal (förordningen om solidaritetsfonden)

 Alla statsrådets E-skrivelser