​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 84/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - företagsbeskattning för 2000-talet

Riksdagsärende
E 85/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om att förnya energistadgefördraget för Euratom

Riksdagsärende
E 83/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om samarbete och informationsutbyte i konkurrensärenden

Riksdagsärende
E 81/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

Riksdagsärende
E 82/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europeiska unionens förslag om exportkrediter och kolkraftverk

Riksdagsärende
E 80/2021 rd

Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2022 (budget; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
E 78/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Bedömning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands ansökan om anslutning till 2007 års Luganokonvention

Riksdagsärende
E 79/2021 rd

Statsrådets utredning: RIF; EU:s strategi mot människohandel 2021–2025

Riksdagsärende
E 77/2021 rd

Statsrådets utredning: Rådets godkännande av genomförandebeslut om de nationella planerna för återhämtning och resiliens

Riksdagsärende
E 75/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för covid-19-behandlingar

Riksdagsärende
E 76/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU

Riksdagsärende
E 74/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategi för frivilligt återvändande och återanpassning

Riksdagsärende
E 73/2021 rd

Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2022

Riksdagsärende
E 71/2021 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Förenta staterna 15.6.2021

Riksdagsärende
E 72/2021 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kanada 15.6.2021

Riksdagsärende
E 68/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från EU-kommissionen och den höga representanten om EU:s ökade bidrag till regelbaserad multilateralism

Riksdagsärende
E 69/2021 rd

Statsrådets utredning: EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark

Riksdagsärende
E 70/2021 rd

Statsrådets utredning: Genomförandeakt som antas med stöd av förordning (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information (Single Digital Gateway SDG) och utövande av rätten till kontroll enligt förordning (EU) nr 182/2011

Riksdagsärende
E 66/2021 rd

Statsrådets utredning: En ny finansieringsstrategi för att finansiera NextGenerationEU

Riksdagsärende
E 67/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Angola om underlättande av investeringar

Riksdagsärende
E 65/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ram för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

Riksdagsärende
E 63/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; Statsrådets utredning om ett meddelande från kommissionen om EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025

Riksdagsärende
E 64/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/Bättre lagstiftning i EU – bättre EU-lagstiftning som svarar mot framtida behov genom samarbete

Riksdagsärende
E 62/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

Riksdagsärende
E 61/2021 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Japan 27.5.2021

Riksdagsärende
E 60/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet inklusive Grönland)

Riksdagsärende
E 59/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om genomförandebestämmelser om dataskyddsombudet, tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1725, begränsning av den registrerades rättigheter i samband med utförandet av dataskyddsombudets uppgifter och upphävande av beslut 2004/644/EC

Riksdagsärende
E 58/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Handlingsplan för synergieffekter mellan civil industri, försvarsindustri och rymdindustri

Riksdagsärende
E 56/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategi för barnets rättigheter och förslaget till rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti

Riksdagsärende
E 57/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Hälsa; Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Världshälsoförsamlingens sjuttiofjärde möte om inledande av förhandlingsprocessen om en konventionen om beredskap för och insatser vid pandemier och om säkerställande av EU:s rätt att delta i förhandlingarna

Riksdagsärende
E 54/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; Statsrådets utredning om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol)

Riksdagsärende
E 53/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktlinjer för hur man bevisar att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa är uppfyllda, som ska antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi

Riksdagsärende
E 52/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Förnyat partnerskap med det södra grannskapet En ny agenda för Medelhavsområdet

Riksdagsärende
E 51/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande förslag om att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter till sjöfartssektorn

Riksdagsärende
E 50/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändringsbudget nr 3 till EU:s allmänna budget för år 2021

Riksdagsärende
E 49/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Riksdagsärende
E 48/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet

Riksdagsärende
E 47/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den nya EU-strategin för klimatanpassning

Riksdagsärende
E 46/2021 rd

Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse

Riksdagsärende
E 45/2021 rd

Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande

Riksdagsärende
E 44/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Riksdagsärende
E 41/2021 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av den europeiska utvecklingsfinansieringens struktur (EFAD)

Riksdagsärende
E 42/2021 rd

Statsrådets utredning: Digitala gröna intyg

Riksdagsärende
E 43/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att på unionens vägnar förhandla om ändringar i konventionen om skydd av Europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

Riksdagsärende
E 39/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandebeslut; adekvat nivå på dataskyddet i Förenade kungariket

Riksdagsärende
E 40/2021 rd

Statsrådets utredning: Reformen av direktivet om slutlig avveckling och direktivet om marknader för finansiella instrument

Riksdagsärende
E 38/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att stärka samarbetet kring återvändande och återtagande som en del av en rättvis, effektiv och övergripande migrationspolitik för EU

Riksdagsärende
E 37/2021 rd

Statsrådets utredning: Beslut om tolkningen av avtalet om en enhetlig patentdomstol och tillhörande protokoll

Riksdagsärende
E 36/2021 rd

Statsrådets utredning: Utkast till 2021-års meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd i nationella domstolar

Riksdagsärende
E 35/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om översynen av Europeiska unionen enligt mekanismen för översyn av genomförandet inom ramen för Förenta nationernas konvention mot korruption