​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 63/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå vid unionens institutioner, organ och byråer

Riksdagsärende
E 64/2022 rd

Statsrådets utredning: Europaparlamentets och rådets förordning om tillfällig handelsliberalisering som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Riksdagsärende
E 65/2022 rd

Statsrådets utredning: Lärande för miljömässig hållbarhet

Riksdagsärende
E 62/2022 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till ändring och korrigering av förordning (EU) nr 508/2014 i syfte att lindra konsekvenserna för fiskeverksamheten av Rysslands militära angrepp på Ukraina och att lindra effekterna av den marknadsstörning som denna militära angrepp orsakar på leveranskedjan för fisk- och vattenbruksprodukter

Riksdagsärende
E 61/2022 rd

Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Japan 12.5.2022

Riksdagsärende
E 60/2022 rd

Statsrådets utredning: Stärkande av EU:s krisberedskap och resiliens; Finlands synpunkter

Riksdagsärende
E 58/2022 rd

Statsrådets utredning: Översyn av paketresedirektivet

Riksdagsärende
E 59/2022 rd

Statsrådets utredning: Rekommendationer till rådets beslut om bemyndigande att förhandla fram avtal mellan EU och Ukraina och mellan EU och Moldavien om godstransporter på väg

Riksdagsärende
E 57/2022 rd

Statsrådets utredning: Samråd med kommissionen: krisinstrument för den inre marknaden

Riksdagsärende
E 54/2022 rd

Statsrådets utredning: RIF; Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2018/1727 i fråga om insamling, förvaring och analysering av bevisning på åtgärd av Eurojust i anslutning till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Riksdagsärende
E 55/2022 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande av kommissionen att inleda förhandlingar om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet

Riksdagsärende
E 56/2022 rd

Statsrådets utredning: EU:s taxonomi för hållbar finansiering: Delegerad förordning om kärnenergi- och naturgasverksamheter som kompletterar den delegerade förordningen om klimatet

Riksdagsärende
E 53/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens offentliga samråd om en ny ram för tvångslicensiering av patent

Riksdagsärende
E 52/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid förberedelserna för det 19:e mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites CoP19)

Riksdagsärende
E 51/2022 rd

Statsrådets utredning: RIF; Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att förhandla om en övergripande internationell konvention om motverkande av användningen av informations- och kommunikationsteknik för brottsliga ändamål

Riksdagsärende
E 49/2022 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande i fråga om översynen av körkortsdirektivet

Riksdagsärende
E 50/2022 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att förhandla om en konvention om tvångsförsäljning av fartyg inom ramen för Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt (Uncitral)

Riksdagsärende
E 47/2022 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning

Riksdagsärende
E 48/2022 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2021

Riksdagsärende
E 45/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027

Riksdagsärende
E 46/2022 rd

Statsrådets utredning: Förhandspåverkan: europeiska rättsakten om mediefrihet (European Media Freedom Act)

Riksdagsärende
E 44/2022 rd

Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens horisontella gruppundantagsförordningar och riktlinjer

Riksdagsärende
E 42/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande om försörjningstrygghet och överkomliga energipriser: alternativ för omedelbara åtgärder och förberedelser inför nästa vinter

Riksdagsärende
E 43/2022 rd

Statsrådets utredning: Finlands nationella reformprogram 2022

Riksdagsärende
E 40/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens offentliga samråd om den nya ramen för essentiella patent

Riksdagsärende
E 41/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande om att säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen

Riksdagsärende
E 38/2022 rd

Statsrådets utredning: Virtuellt toppmöte mellan EU och Kina 1.4

Riksdagsärende
E 39/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om anständigt arbete i världen för en global rättvis omställning och en hållbar återhämtning

Riksdagsärende
E 37/2022 rd

Statsrådets utredning: Förhandlingar inom Internationella sjöfartsorganisationen om ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser inom den internationella sjöfarten

Riksdagsärende
E 36/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och 223/2014 vad gäller ytterligare förskott från REACT EU

Riksdagsärende
E 35/2022 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor

Riksdagsärende
E 33/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandebeslut enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om rapportering till kommissionen av olycksfall i samband med användning av pyrotekniska artiklar

Riksdagsärende
E 30/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris

Riksdagsärende
E 31/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till tillfällig ram för statligt stöd i kristider för att stödja ekonomin efter Rysslands invasion i Ukraina

Riksdagsärende
E 32/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den femtonde partskonferensen för Baselkonventionen beträffande vissa ändringar av artikel 6.2 i konventionen

Riksdagsärende
E 29/2022 rd

Statsrådets utredning: RIF; EU-åtgärder för att bemöta migrationseffekterna av Rysslands storangrepp på Ukraina samt Europeisk solidaritet med dem som flyr undan kriget i Ukraina

Riksdagsärende
E 28/2022 rd

Statsrådets utredning: Inre marknaden; standardisering; Statsrådets utredning om kommissionens meddelande om en EU-strategi för standardisering

Riksdagsärende
E 25/2022 rd

Statsrådets utredning: RIF: Ändring av förordningarna (EU) Nr 514/2014, (EU) Nr 516/2014 och (EU) 2021/1147 för att reagera på läget i Ukraina

Riksdagsärende
E 26/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (CARE)

Riksdagsärende
E 27/2022 rd

Statsrådets utredning: Revidering av reglerna om statligt stöd till fiskerinäringen

Riksdagsärende
E 24/2022 rd

Statsrådets utredning: Riktlinjer för statligt stöd för järnvägstransport

Riksdagsärende
E 23/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets, parlamentets och kommissionens förklaring om digitala rättigheter och principer

Riksdagsärende
E 21/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens försvarspaket: kommissionens bidrag till det europeiska försvaret och färdplan för kritisk teknik för säkerhet och försvar

Riksdagsärende
E 22/2022 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från Europeiska kommissionen och utrikesrepresentanten; Global Gateway

Riksdagsärende
E 20/2022 rd

Statsrådets utredning: Rådets beslut om partiellt upphävande av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen ((EU)2022/333, 25.02.2022)

Riksdagsärende
E 18/2022 rd

Statsrådets utredning: Utkast till rådets rekommendation om unga volontärers rörlighet i Europeiska unionen

Riksdagsärende
E 17/2022 rd

Statsrådets utredning: Uppföljning av Europeiska rådets extra möte 24.2.2022

Riksdagsärende
E 19/2022 rd

Statsrådets utredning: aktivering av direktivet om tillfälligt skydd för att möta situationen i Ukraina

Riksdagsärende
E 15/2022 rd

Statsrådets utredning: Översyn av makrotillsynsverktyg som grundar sig på EU-lagstiftningen

Riksdagsärende
E 16/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från Europeiska kommissionen om EU:s markstrategi för 2030