Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 61/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Riksdagsärende
U 57/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

Riksdagsärende
U 58/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av utsläppshandelsdirektivet 2003/87/EG för att bidra till uppnåendet av Europeiska unionens utsläppsminskningsmål och ett ändamålsenligt genomförande av den globala marknadsmekanismen för flygtrafiken

Riksdagsärende
U 59/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Riksdagsärende
U 60/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Riksdagsärende
U 56/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Riksdagsärende
U 52/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon för att svara på unionens ökade klimatambition (åtstramning av CO2-gränsvärdena för person- och paketbilar och fastställande av nya gränsvärden för år 2035)

Riksdagsärende
U 53/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och om upphävande av direktiv 2014/94/EU

Riksdagsärende
U 54/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om rådets beslut om undertecknande av avtalen om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Armenien, Republiken Tunisien och Ukraina

Riksdagsärende
U 55/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (ansvarsfördelningsförordning)

Riksdagsärende
U 50/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställandet av en hållbar flygtafik på lika villkor (främjandet av användningen av förnybara flygbränslen inom Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 51/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av förnybara och utsläppssnåla bränslen i sjötrafiken och om ändring av direktiv 2009/16/EG (SK. FUELEU MARITIME)

Riksdagsärende
U 49/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen

Riksdagsärende
U 46/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för experimentell ekosystemforskning (anslutning till AnaEE ERIC-konsortiet)

Riksdagsärende
U 47/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Riksdagsärende
U 48/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Riksdagsärende
U 44/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

Riksdagsärende
U 45/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (produktsäkerhetsförordningen)

Riksdagsärende
U 41/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

Riksdagsärende
U 42/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt)

Riksdagsärende
U 43/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer)

Riksdagsärende
U 38/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter

Riksdagsärende
U 39/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag samt till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad (fondföretags faktablad)

Riksdagsärende
U 40/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 (MAR-förordningen) för att förbättra förutsägbarheten och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls

Riksdagsärende
U 37/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 vad gäller begränsningar av tillträdet till unionens vatten

Riksdagsärende
U 36/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens förordningar (reglering av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna inom luftfarten)

Riksdagsärende
U 33/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013

Riksdagsärende
U 34/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 vad gäller införande av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

Riksdagsärende
U 35/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2022 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 (budgeten; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 32/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett moderniserat associeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater samt Chile (det moderniserade associeringsavtalet med Chile)

Riksdagsärende
U 31/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Riksdagsärende
U 29/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2013/34, 2004/109 och 2006/43 samt förordning (EU) 537/2014 till den del det är frågan om företagens hållbarhetsrapportering (COM(2021) 189 final)

Riksdagsärende
U 30/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter (maskinproduktförordningen)

Riksdagsärende
U 26/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 27/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 28/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )

Riksdagsärende
U 22/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

Riksdagsärende
U 23/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (COM (2021) 93 final) om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

Riksdagsärende
U 24/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Riksdagsärende
U 25/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)

Riksdagsärende
U 21/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, och av förordning (EU) 2019/818 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, i syfte att införa screening för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (Villkor för den åtkomst till informationssystem som krävs vid screening)

Riksdagsärende
U 20/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 2 till EU:s budget för budgetåret 2021 (ändringsbudget 2/2021; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 19/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen

Riksdagsärende
U 15/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (e-CODEX förordning)

Riksdagsärende
U 16/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF och direktiv 2014/41/EU vad gäller deras anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Riksdagsärende
U 17/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 (En enda kontaktpunkt för tullen i EU)

Riksdagsärende
U 18/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (om administrativt samarbete i fråga om punktskatter)

Riksdagsärende
U 14/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordningar om ändring av förordning (EU) 2016/794 om EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Riksdagsärende
U 12/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina (investeringsavtal som ingås med Kina)

Riksdagsärende
U 13/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar