Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 40/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 41/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 37/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

Riksdagsärende
U 42/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (programmet för säker konnektivitet)

Riksdagsärende
U 38/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU när det gäller insamling, lagring och analys av bevis i samband med folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Eurojust

Riksdagsärende
U 39/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på utsläppshandelssystemet, mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och omfördelade vinster, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov, samt om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2021/768 av den 30 april 2021 vad gäller genomförandebestämmelser för Europeiska unionens nya egna medel

Riksdagsärende
U 36/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om införandet av direktivet om tillfälligt skydd för att möta situationen i Ukraina

Riksdagsärende
U 34/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ökad förfinansiering med React-EU-medel och fastställandet av en enhetskostnad

Riksdagsärende
U 35/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Riksdagsärende
U 32/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Riksdagsärende
U 33/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett paket om en rättsakt om halvledare för Europa: kommissionens (1) meddelande om en rättsakt om halvledare, (2) förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare), (3) förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2021/2085 om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa vad gäller det gemensamma företaget för halvledare samt (4) kommissionens rekommendation om en gemensam unionsverktygslåda för att åtgärda bristen på halvledare och en EU-mekanism för att övervaka ekosystemet för halvledare

Riksdagsärende
U 31/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och av förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (förordning om påfyllning av gaslagren)

Riksdagsärende
U 27/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

Riksdagsärende
U 28/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Riksdagsärende
U 29/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)

Riksdagsärende
U 30/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (CARE)

Riksdagsärende
U 25/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/25/EG vad gäller införandet av förbättrade stabilitetskrav och anpassningen av direktivet till de stabilitetskrav som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen

Riksdagsärende
U 26/2022 rd

Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsärende
U 23/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)

Riksdagsärende
U 24/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin

Riksdagsärende
U 22/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag: förslag till rådets beslut om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); förslag till rådets förordning om ändring av förordningen om den fleråriga budgetramen 2021-2027 (förordningen om budgetramen)

Riksdagsärende
U 20/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (förlängning av tillämpningsperioden för det frivilliga förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri)

Riksdagsärende
U 21/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens narkotikabyrå

Riksdagsärende
U 13/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om digitalisering av rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning i gränsöverskridande civilrättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga frågor och ändring av vissa rättsakter inom området för rättsligt samarbete samt till direktiv om ändring av vissa rättsakter vad gäller digitalisering av rättsligt samarbete

Riksdagsärende
U 14/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

Riksdagsärende
U 15/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bemötande av instrumentalisering av migration

Riksdagsärende
U 16/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordningarna (EU) 2021/1153 och (EU) 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) 1315/2013

Riksdagsärende
U 17/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för den inre marknaden för förnybara gaser, naturgas och vätgas (gasmarknadsförordning)

Riksdagsärende
U 18/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler som gäller den inre marknaden för förnybara gaser, naturgas och väte (gasmarknadsdirektiv)

Riksdagsärende
U 19/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn och om ändring av förordning nr (EU) 2019/942

Riksdagsärende
U 7/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 (kodex om Schengengränserna)

Riksdagsärende
U 9/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (Prüm II)

Riksdagsärende
U 8/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om informationsbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF

Riksdagsärende
U 10/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för koncerner inom EU

Riksdagsärende
U 12/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010

Riksdagsärende
U 11/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om förhindrande av missbruk av skalbolag i beskattningen

Riksdagsärende
U 4/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om rådets beslut om undertecknande av avtalet om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Oman

Riksdagsärende
U 1/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om inrättande av en samarbetsplattform för gemensamma utredningsgrupper och om ändring av förordning (EU) 2018/1726

Riksdagsärende
U 2/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och fondföretagsdirektivet vad gäller delegeringsförfaranden, hantering av likviditetsrisker, rapportering av tillsynsdata, tillhandahållande av förvaringsinstituts- och depåtjänster samt alternativa investeringsfonders utlåning (AIFMD)

Riksdagsärende
U 5/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium

Riksdagsärende
U 3/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag

Riksdagsärende
U 6/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete (direktivet om plattformsarbete)

Riksdagsärende
U 82/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen

Riksdagsärende
U 83/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 (omarbetning) vad gäller skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal (ändring av punktskattedirektivet)

Riksdagsärende
U 84/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056 (avfallstransportförordningen)

Riksdagsärende
U 75/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut (Undertecknande av protokollet om säkerhetsrätter som gäller jordbruks-, byggindustri- och gruvdriftsutrustning på Europeiska unionens vägnar)

Riksdagsärende
U 76/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut

Riksdagsärende
U 77/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Riksdagsärende
U 78/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU och av rådets beslut 2005/671/RIF när det gäller digitalt informationsutbyte i samband med terrorismärenden

Riksdagsärende
U 79/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om ändring av förordningen (EU) nr 600/2014 och till direktiv om ändring av direktivet 2014/65/EU (MiFIR)