​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 109/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Riksdagsärende
RP 107/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Riksdagsärende
RP 106/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Riksdagsärende
RP 108/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informat-ionssystemet för byggnaders energicertifikat

Riksdagsärende
RP 105/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 100/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsärende
RP 101/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 102/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Riksdagsärende
RP 103/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Riksdagsärende
RP 104/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Riksdagsärende
RP 98/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Riksdagsärende
RP 99/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Riksdagsärende
RP 97/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsärende
RP 96/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsärende
RP 95/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Riksdagsärende
RP 89/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 90/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
RP 93/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsärende
RP 91/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Riksdagsärende
RP 94/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsärende
RP 92/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Riksdagsärende
RP 81/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

Riksdagsärende
RP 82/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Riksdagsärende
RP 84/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsärende
RP 85/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Riksdagsärende
RP 83/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

Riksdagsärende
RP 86/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
RP 87/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

Riksdagsärende
RP 88/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Riksdagsärende
RP 77/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

Riksdagsärende
RP 79/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsärende
RP 74/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Riksdagsärende
RP 80/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Riksdagsärende
RP 75/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Riksdagsärende
RP 78/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Riksdagsärende
RP 76/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 73/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 68/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021

Riksdagsärende
RP 69/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 70/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Riksdagsärende
RP 71/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Riksdagsärende
RP 72/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 65/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Riksdagsärende
RP 66/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
RP 57/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 67/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Riksdagsärende
RP 58/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Riksdagsärende
RP 63/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
RP 59/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar, temporär ändring av 7 § i lagen om indrivning av fordringar och temporär ändring av 24 § i kreditupplysningslagen

Riksdagsärende
RP 64/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter