​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

RP 127/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet
RP 128/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar
RP 129/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter
RP 130/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
RP 124/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
RP 122/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen
RP 125/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
RP 126/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
RP 123/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 117/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
RP 118/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
RP 121/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den
RP 119/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
RP 120/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
RP 109/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
RP 113/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice
RP 110/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen
RP 114/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)
RP 111/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva
RP 112/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin
RP 115/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter
RP 116/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
RP 107/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
RP 108/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden
RP 106/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)
RP 102/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
RP 103/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
RP 104/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
RP 105/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
RP 101/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
RP 100/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
RP 96/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
RP 98/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
RP 99/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
RP 97/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)
RP 88/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
RP 91/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag
RP 89/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
RP 94/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
RP 90/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 92/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
RP 93/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RP 95/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
RP 85/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
RP 82/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
RP 83/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
RP 84/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen
RP 86/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
RP 87/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
RP 80/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar