​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 313/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

Riksdagsärende
RP 314/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
RP 309/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Riksdagsärende
RP 310/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

Riksdagsärende
RP 311/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 312/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Riksdagsärende
RP 271/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

Riksdagsärende
RP 272/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen (RP 165/2020 rd)

Riksdagsärende
RP 273/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Riksdagsärende
RP 274/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsärende
RP 276/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket

Riksdagsärende
RP 275/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsärende
RP 291/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 292/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Konungariket Kambodja om luftfart

Riksdagsärende
RP 293/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsärende
RP 294/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen

Riksdagsärende
RP 277/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Riksdagsärende
RP 295/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen

Riksdagsärende
RP 296/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas

Riksdagsärende
RP 297/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

Riksdagsärende
RP 298/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Riksdagsärende
RP 299/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 278/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
RP 300/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsärende
RP 280/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Riksdagsärende
RP 301/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 281/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt

Riksdagsärende
RP 302/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
RP 282/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen

Riksdagsärende
RP 283/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen

Riksdagsärende
RP 303/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Riksdagsärende
RP 304/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Riksdagsärende
RP 284/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Riksdagsärende
RP 305/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen samt om upphävande av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård

Riksdagsärende
RP 285/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Riksdagsärende
RP 279/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen och om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt lämnande av meddelanden

Riksdagsärende
RP 306/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Riksdagsärende
RP 286/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Riksdagsärende
RP 307/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Riksdagsärende
RP 287/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av växtskyddslagen

Riksdagsärende
RP 308/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark

Riksdagsärende
RP 289/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsärende
RP 288/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

Riksdagsärende
RP 290/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet samt till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 74 § i banlagen

Riksdagsärende
RP 253/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

Riksdagsärende
RP 254/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ

Riksdagsärende
RP 255/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen

Riksdagsärende
RP 256/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Riksdagsärende
RP 257/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
RP 258/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning