​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 233/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Riksdagsärende
RP 236/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Riksdagsärende
RP 237/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Riksdagsärende
RP 235/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 238/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Riksdagsärende
RP 232/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsärende
RP 234/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Riksdagsärende
RP 227/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Riksdagsärende
RP 226/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Riksdagsärende
RP 228/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
RP 229/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsärende
RP 230/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Riksdagsärende
RP 231/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 221/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Riksdagsärende
RP 215/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Riksdagsärende
RP 222/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsärende
RP 224/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsärende
RP 223/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
RP 216/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)

Riksdagsärende
RP 225/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
RP 217/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Riksdagsärende
RP 218/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsärende
RP 219/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Riksdagsärende
RP 220/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
RP 207/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsärende
RP 211/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen

Riksdagsärende
RP 206/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Riksdagsärende
RP 212/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 208/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Riksdagsärende
RP 209/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Riksdagsärende
RP 213/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Riksdagsärende
RP 214/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Riksdagsärende
RP 210/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Riksdagsärende
RP 200/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsärende
RP 195/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Riksdagsärende
RP 201/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagsärende
RP 196/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025

Riksdagsärende
RP 202/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 197/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Riksdagsärende
RP 203/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Riksdagsärende
RP 190/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Riksdagsärende
RP 198/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Riksdagsärende
RP 204/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsärende
RP 205/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsärende
RP 199/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsärende
RP 191/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsärende
RP 192/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

Riksdagsärende
RP 193/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Riksdagsärende
RP 194/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
RP 187/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi