​​​​​​​​​​​​​​

​Regeringens propositioner

Merparten av lagarna kommer till riksdagen via propositioner från regeringen. En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.

 Senaste regeringspropositioner

Riksdagsärende
RP 196/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Riksdagsärende
RP 187/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Riksdagsärende
RP 197/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 188/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 198/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 189/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsärende
RP 199/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Riksdagsärende
RP 190/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsärende
RP 191/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Riksdagsärende
RP 200/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Riksdagsärende
RP 178/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Riksdagsärende
RP 192/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 179/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Riksdagsärende
RP 201/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Riksdagsärende
RP 180/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Riksdagsärende
RP 193/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsärende
RP 202/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
RP 194/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 181/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Riksdagsärende
RP 182/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsärende
RP 183/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Riksdagsärende
RP 184/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Riksdagsärende
RP 185/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Riksdagsärende
RP 186/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Riksdagsärende
RP 195/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Riksdagsärende
RP 175/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Riksdagsärende
RP 176/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Riksdagsärende
RP 177/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Riksdagsärende
RP 173/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Riksdagsärende
RP 172/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 174/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Riksdagsärende
RP 167/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagsärende
RP 168/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Riksdagsärende
RP 169/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Riksdagsärende
RP 170/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Riksdagsärende
RP 171/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
RP 162/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Riksdagsärende
RP 163/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Riksdagsärende
RP 164/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsärende
RP 165/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Riksdagsärende
RP 166/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

Riksdagsärende
RP 156/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Riksdagsärende
RP 155/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Riksdagsärende
RP 157/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsärende
RP 160/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 158/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Riksdagsärende
RP 159/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 161/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Riksdagsärende
RP 147/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsärende
RP 148/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik