Senast publicerat 08-06-2022 09:24

Riksdagens svar RSV 62/2022 rd RP 66/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen (RP 66/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 11/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 26 c § 3 mom. 2 punkten, den finska språkdräkten i 94 § 1 mom. 23 punkten samt 94 § 1 mom. 24 och 25 punkten, den finska språkdräkten i 128 § 1 mom., 129 § 3 mom., 129 a § 3 mom., 129 b § 3 mom., 129 c §, 129 d §, 134 § 2 mom. och 209 r §,  
sådana de lyder, 26 c § 3 mom. 2 punkten samt 94 § 1 mom. 24 och 25 punkten i lag 1113/2021, den finska språkdräkten i 94 § 1 mom. 23 punkten, 129 § 3 mom., 129 a § 3 mom. och 129 b § 3 mom. i lag 1392/2010, den finska språkdräkten i 128 § 1 mom., 129 c, 129 d och 209 r § i lag 773/2016 och 134 § 2 mom. i lag 387/2021, samt 
fogas till lagen en ny 26 j §, till 72 d §, sådan den lyder i lagarna 1767/1995, 1265/1997 och 1392/2010, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 935/2004, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016, 1113/2021 och 1369/2021, en ny 26 punkt och till lagen en ny 129 e § som följer: 
3 a kap. 
Gemenskapsinterna varuförvärv 
26 c § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) förvärvet av varan skulle berättiga till återbäring enligt 127 eller 129 c §, om försäljningen skulle ske i Finland, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
26 j § 
Om försvarsmakten i en medlemsstat, för användning av försvarsmaktens väpnade styrkor eller av den civilpersonal som åtföljer dem, tar sådana varor i bruk som inte skulle vara berättigade till skattefrihet enligt 94 § 1 mom. 24 punkten om det var fråga om import till Finland, ska användningen likställas med gemenskapsinternt varuförvärv mot vederlag. Detta gäller endast varor vars förvärv eller import ursprungligen har befriats från skatt med stöd av 72 d § 5 mom., 94 § 1 mom. 24 punkten eller 129 c § eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat. 
72 d § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till försvarsmakten i en medlemsstat för användning av försvarsmaktens väpnade styrkor i en annan medlemsstat än Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, när dessa styrkor deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utanför sin medlemsstat. Skattefrihet beviljas under motsvarande förutsättningar som den beviljas i destinationsstaten. Skattefriheten gäller inte destinationsstatens eget försvar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
94 § 
Skattefri är import av följande varor: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24) varor som importerats för användning enligt 129 c § av en annan medlemsstats försvarsmakt, under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro, 
25) import av varor som görs av Europeiska kommissionen eller av en byrå eller ett organ som inrättats med stöd av unionsrätten, när kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ importerar varorna i fråga vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin, utom om varorna används av kommissionen eller en sådan byrå eller ett sådant organ för återförsäljning mot vederlag, 
26) varor i fråga om vilka den mervärdesskatt som betalas på försäljningen ska deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r §, om det individuella registreringsnummer som tilldelats den skattskyldige för användning av den särskilda ordningen har anmälts till Tullen senast när importanmälan lämnas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Europeiska unionen och övriga internationella organisationer 
129 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. 
129 a § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. 
129 b § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ansökan görs kvartalsvis till utrikesministeriet. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. Utrikesministeriet fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans eller tjänstens användningsändamål har rätt till återbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar de övriga förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten. 
129 c § 
Till försvarsmakten i en annan medlemsstat återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som har köpts för officiellt bruk av försvarsmaktens väpnade styrkor i Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem när de väpnade styrkorna deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utanför sin medlemsstat. Rätten till återbäring gäller även den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster för försörjning av deras mässar eller marketenterier i Finland. 
Förutsättningen för återbäring är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro. 
Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år efter betalningsdagen för fakturan. Skatteförvaltningen kontrollerar förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten. 
Skatteförvaltningen bestämmer närmare vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och vilka handlingar som ska fogas till ansökan. 
129 d § 
Om skatt har återburits till för stort belopp med stöd av 129 och 129 a—129 c §, kan det överstora skattebelopp som återburits dras av från ett skattebelopp som återbärs senare. 
129 e § 
Vad som i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på den som är berättigad till återbäring enligt 129 och 129 a—129 c §. 
När ändring söks i ett beslut som fattats med stöd av 129 och 129 a—129 c § räknas tidsfristen för begäran om omprövning från utgången av det kalenderår som omfattar den period som berörs av beslutet. 
134 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Försäljningen av varor ska dock inte deklareras i den särskilda ordning som avses i 133 r § om det ska betalas skatt på importen av varorna på grund av att det individuella registreringsnummer som tilldelats för användning av den särskilda ordningen inte har meddelats Tullen på det sätt som avses i 94 § 1 mom. 26 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
209 r § 
En faktura som ligger till grund för en ansökan enligt 128, 129 och 129 a—129 c § ska förvaras i tre år från ingången av året efter fakturans betalningsdag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått den dag lagen träder i kraft eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 18 § i punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i punktskattelagen (182/2010) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 311/2016, som följer: 
18 § 
Befrielse från punktskatt 
Skattefria är produkter som 
1) är avsedda för officiellt bruk vid i Finland verksamma utländska diplomatiska representationer, konsulat som förestås av en utsänd konsul eller med dem jämförbara beskickningar eller för diplomatiska representanters, utsända konsulers eller med dem jämförbara personers eller till deras hushåll hörande familjemedlemmars personliga bruk, 
2) är avsedda att användas av i Finland verksamma internationella organisationer, inom de gränser och på de villkor som bestämts genom internationella konventioner om upprättande av dessa organisationer eller genom avtal med organisationernas ledning, 
3) är avsedda att användas av de väpnade styrkorna i varje stat som är part i Nordatlantiska fördraget, utom den medlemsstat där punktskatten kan tas ut, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier, 
4) är avsedda att användas av andra medlemsstaters väpnade styrkor i Finland eller av den civilpersonal som åtföljer dem, eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier, när sådana styrkor deltar i en försvarsinsats som görs för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, 
5) är avsedda att användas av Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cypern i enlighet med fördraget om upprättandet av Republiken Cypern, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier, 
6) är avsedda för konsumtion enligt ett avtal som ingåtts med tredjeländer eller internationella organisationer, förutsatt att avtalet är tillåtet eller godkänt med hänsyn till undantag från mervärdesskatt, 
7) för officiellt bruk levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i Finland, om produkternas skattepliktiga anskaffningspris sammanlagt uppgår till minst 80 euro, samt produkter som levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i en annan medlemsstat under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i etableringsstaten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 31.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare