Senast publicerat 10-05-2021 16:15

Riksdagens skrivelse RSk 12/2017 rd SRR 7/2016 rd  Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

SRR 7/2016 rd
EkUB 8/2017 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030 (SRR 7/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 8/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att regeringen 1. reformerar stödsystemen för produktion av el och värme baserad på förnybara energikällor så att stöden styrs till de former för produktion av förnybar energi som är bäst med avseende på kostnadseffektivitet och att stödens och beskattningens konkurrensverkningar utvärderas och beaktas, 2. bereder det i strategin nämnda stödet som grundar sig på nya förnybara energikällor (högst 2 TWh) konkurrensbaserat och teknikneutralt så att inte bara vind-, sol- och CHP-produktion, utan också andra eventuella nya teknikformer faktiskt kan delta i konkurrensutsättningen, om stödet genomförs, 3. ser till att gagnvirke som lämpar sig för industriell användning främst används till produkter med högt förädlingsvärde och inte till energiproduktion,  4. vidtar åtgärder för att särskilt biprodukterna från sågindustrin, spån och bark, ska börja användas och tillförsäkras en rättvis konkurrenssituation,  5. utreder verkställandet av energi- och klimatstrategin särskilt i fråga om exporten och den internationella värdeökningen för att Finlands konkurrensfördelar och innovationspotential utnyttjas på marknaden för cirkulär ekonomi, smarta elsystem, energieffektivitet och lösningar som främjar möjligheterna för konsumenterna att medverka, 6. inleder åtgärder för att förbereda en elektrifiering av trafiken och för att bedöma konsekvenserna av denna utveckling med avseende på bioekonomin och elmarknaden,  7. stärker nordisk och regional samverkan och samordning inom energimarknaden och utreder förutsättningarna för att utarbeta en nordisk energi- och klimatstrategi, 8. inkluderar klimat- och miljökonsekvensbedömningar i lagstiftningsförslagen vid sidan av bedömningar av kostnadseffekterna; dessutom bör lagstiftningsförslagen vid sidan av miljö- och klimatkonsekvenserna beakta konsekvenserna för Finlands energisystem, inklusive leveranssäkerhet och försörjningsberedskap samt energiinfrastrukturen (t.ex. gas), 9. vid den fortsatta beredningen utreder kostnadseffekterna för konsumenterna, näringslivet och konkurrenskraften av den i strategin föreslagna distributionsskyldigheten på 30 procent i fråga om biodrivmedel,  10. bedömer vilka effekter de nya finansieringsbehov som genomförandet av strategin medför och minskade statliga inkomster samt energistöden har på statsfinansernas hållbarhet. 
Helsingfors 31.5.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare