Senast publicerat 20-06-2022 13:06

Riksdagens skrivelse RSk 12/2022 rd SÄ 8/2022 rd  Riksdagens motiverade yttrande till Europeiska unionens institutioner om tillämpning av subsidiaritetsprincipen om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Ärende

Europeiska kommissionen lade den 15 december 2021 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning), COM (2021) 802. I enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, överlämnade kommissionen förslaget till riksdagen den 4 februari 2022. 

Stora utskottet beslutade den 11 mars 2022 att ta upp ärendet till behandling och att utarbeta ett betänkande med förslag till riksdagens ståndpunkt om författningsförslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen. 

Riksdagens beslut om att lämna ett motiverat yttrande samt stora utskottets betänkande ska lämnas till Europeiska unionens institutioner före den 1 april 2022 (SÄ 8/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Stora utskottet (StoUB 1/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att lämna ett motiverat yttrande i enlighet med stora utskottets betänkande enligt vilket Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning) COM (2021) 802 i sin föreslagna form strider mot subsidiaritetsprincipen. 
Helsingfors 17.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare