Senast publicerat 25-03-2022 09:15

Riksdagens skrivelse RSk 13/2022 rd B 17/2021 rd  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

Ärende

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020 (B 17/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 24.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare