Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 16/2018 rd SRR 3/2018 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

SRR 3/2018 rd
UtUB 7/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support (SRR 3/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 7/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 21.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare