Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 17/2018 rd SRR 1/2018 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

SRR 1/2018 rd
FiUB 10/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022 (SRR 1/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 10/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att regeringen vidtar följande åtgärder: 1. Riksdagen förutsätter att regeringen även i fortsättningen ser till att stödja tillväxt och sysselsättning och genom sina åtgärder främjar tillgången på kompetent arbetskraft inom branscher och regioner som lider av brist på arbetskraft.  2. Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att det till stöd för forskning, utveckling och innovationer samt till stöd för företagens internationalisering anvisas resurser för att främja genomförandet av visionerna inom forsknings- och innovationsrådets och högskoleutbildningen och forskningen, och att Finlands ställning säkerställs i den internationella konkurrensen.  3. Riksdagen förutsätter att regeringen långsiktigt ser till att det eftersatta underhållet för transportnätet minskar och att den finansiering som behövs för att utveckla transportnätet räcker till.  4. Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer verksamhetsförutsättningarna för jordbruket i Finland och att det nationella stödet och investeringsstöden räcker till.  5. Riksdagen förutsätter att regeringen tillförsäkrar genomförandet av landskaps- och vårdreformen en tillräcklig finansiering i nästa plan för de offentliga finanserna.  
Helsingfors 27.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare