Senast publicerat 10-05-2021 16:14

Riksdagens skrivelse RSk 18/2016 rd SRR 3/2016 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020

SRR 3/2016 rd
FiUB 10/2016 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020 (SRR 3/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 10/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har

med anledning av redogörelsen godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 23.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare