Riksdagens skrivelse
RSk
18
2018 rd
Riksdagen
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
B 18/2017 rd
GrUB 2/2018 rd
Ärende
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 (B 18/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 28.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-07-2018 12:42