Senast publicerat 10-06-2021 11:40

Riksdagens skrivelse RSk 18/2021 rd B 19/2020 rd  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

B 19/2020 rd
ReUB 1/2021 rd

Ärende

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020 (B 19/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 1/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 9.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare