Senast publicerat 06-05-2022 10:33

Riksdagens skrivelse RSk 18/2022 rd B 5/2022 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

Ärende

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021 (B 5/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 4/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 5.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare