Senast publicerat 10-05-2021 16:19

Riksdagens skrivelse RSk 19/2018 rd SRR 4/2018 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SRR 4/2018 rd
UtUB 8/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 4/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 8/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 13.9.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare