Senast publicerat 10-05-2021 16:21

Riksdagens skrivelse RSk 21/2017 rd SRR 2/2017 rd  Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen

SRR 2/2017 rd
JsUB 7/2017 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen (SRR 2/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 7/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstaganden enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att regeringen 1. effektivare främjar en genuint fungerande och konkurrensutsatt livsmedelsmarknad och genom behövliga lagstiftningsåtgärder ser till att konkurrensvillkoren är lika, 2. uppställer numeriska mål för ett minskat matsvinn i olika delar av livsmedelskedjan och utreder behoven av att se över datummärkningen av livsmedel för att bidra till ett minskat matsvinn, 3. systematiskt ökar och effektiviserar Finlands arbete för att i ett tidigt skede påverka beredningen av EU-lagstiftningen i frågor som rör livsmedelssektorn, 4. avsätter tillräckligt stora ekonomiska och operativa resurser för att exporten av livsmedel och vatten ska kunna främjas långsiktigt och systematiskt, och 5. underlättar småskalig förädling av inhemsk mat och närproducerad mat. 
Helsingfors 20.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare