Senast publicerat 16-05-2022 13:12

Riksdagens skrivelse RSk 22/2022 rd SRR 6/2021 rd  Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Ärende

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet (SRR 6/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 10/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:  

Riksdagen förutsätter att regeringen noggrant följer hur åtgärderna för att öka integrationsutbildningens, i synnerhet språkutbildningens, genomslagskraft och obligatoriet när det gäller att delta i språkkurser påverkar inlärningsresultaten samt ser till att språkstudierna utvecklas så att språkkunskaperna hos dem som flyttat till landet bättre än för närvarande motsvarar kraven på språkkunskaper i arbetslivet. 

 

Helsingfors 13.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare