Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 23/2020 rd Ö 20/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Ö 20/2020 rd
GrUB 17/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen (Ö 20/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 17/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 7.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare