Senast publicerat 10-05-2021 16:30

Riksdagens skrivelse RSk 25/2019 rd B 3/2019 rd  B 13/2019 rd  Regeringens årsberättelse 2018Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

B 3/2019 rd
B 13/2019 rd

Ärende

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd). 

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018 (B 13/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (ReUB 5/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av berättelserna godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med regeringens årsberättelse rapporterar om vilka åtgärder den har vidtagit för att utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i bekämpningen av svart ekonomi. 

2.

Riksdagen förutsätter att kvaliteten på byggandet och användningen av byggnader förbättras klart och att tillsynen och ansvarsfördelningen görs tydligare. 

3.

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder vilken typ av hjälp och stöd de som hamnat i en så kallad mögelfälla behöver. 

4.

Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med regeringens årsberättelse rapporterar om de konkreta resultaten av projektet Sunda lokaler 2028 och utvärderar projektets effekter. 

5.

Riksdagen förutsätter att regeringen går vidare med åtgärderna för att förbättra datasäkerhetsarrangemangen inom utrikesförvaltningen och rapporterar om dem i regeringens årsberättelse. 

6.

Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de ställningstaganden om tidigare uttalanden från riksdagen och andra omständigheter som ingår i detta betänkande och i de bifogade utlåtandena från fackutskotten. 

 

Helsingfors 12.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare