Senast publicerat 14-06-2022 09:57

Riksdagens skrivelse RSk 27/2022 rd B 10/2022 rd  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

Ärende

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021 (B 10/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 7/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 9.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare