Senast publicerat 17-06-2022 14:18

Riksdagens skrivelse RSk 28/2022 rd SRR 2/2022 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026 (SRR 2/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 14/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har  

godkänt ställningstagandet enligt betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att regeringen vidtar följande åtgärder:  1. Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter sina målmedvetna åtgärder för att stabilisera den offentliga ekonomin i spåren efter de exceptionella utgiftstrycken och med särskild fokus på att stärka tillväxtfaktorerna för en hållbar ekonomi, höja sysselsättningsgraden samt förbättra produktiviteten och genomslagskraften inom alla sektorer.  2. Riksdagen förutsätter att regeringen utreder och bereder de åtgärder som behövs för att trygga kommuninvånarnas försörjning och tillgången till nödvändiga varor och tjänster med anledning av den tilltagande inflationen. 3. Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer ett effektivt genomförande av social- och hälsovårdsreformen och att välfärdsområdena får tillräcklig finansiering som samtidigt motiverar till produktivitet och effektivitet.  4. Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att tillgången till mentalvårdstjänster förbättras och att tillgången till vård snabbas upp.  

 

Helsingfors 17.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare