Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 29/2020 rd SRR 1/2020 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

SRR 1/2020 rd
FiUB 7/2020 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024 (SRR 1/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 7/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har  

med anledning av redogörelsen godkänt ställningstagandet i betänkandet enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att regeringen vidtar följande åtgärder: Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar målmedvetna åtgärder för att gradvis stabilisera de offentliga finanserna genom att ytterligare stärka förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen, konkurrenskraften, kompetensen och produktiviteten inom den offentliga förvaltningen. 
Helsingfors 10.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare