Senast publicerat 08-10-2021 14:24

Riksdagens skrivelse RSk 31/2021 rd TKF 2/2021 rd  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

TKF 2/2021 rd
GrUB 13/2021 rd

Ärende

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning (TKF 2/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 13/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande ändring av riksdagens arbetsordning:

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 48 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 219/2007, och 
fogas till arbetsordningen en ny 37 a § som följer: 
37 a § 
Hörande av sakkunniga på distans 
Ett utskott får sammanträda med hjälp av it-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt för att höra sakkunniga och personer som avses i 37 § 2 mom. (hörande på distans). En förutsättning är att de som har rätt att delta och att vara närvarande har informationssäker förbindelse (distanskontakt) med varandra. 
Arrangemangen för ett hörande på distans ska vara sådana att hörandet kan ske konfidentiellt och att utomstående inte får veta något om de aktuella ärendena eller handlingarna innan de blir offentliga. En ledamot som deltar i ett hörande genom distanskontakt ska se till att inga utomstående befinner sig i samma utrymme medan hörandet pågår. 
Vid hörande på distans får varken sekretessbelagda handlingar eller ärenden som omfattas av sekretess behandlas. 
Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande finns i 43 c §. 
48 § 
Registrering av frånvaro 
I protokollet från plenum antecknas uppgifter om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet eller godtagbara personliga skäl. 
Talmanskonferensen utfärdar anvisningar om registreringen av frånvaro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 11 oktober2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare