Senast publicerat 14-09-2022 15:06

Riksdagens skrivelse RSk 32/2022 rd B 14/2022 rd  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Ärende

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021 (B 14/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 5/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 13.9.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare