Senast publicerat 14-09-2022 14:57

Riksdagens skrivelse RSk 34/2022 rd B 16/2022 rd  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Ärende

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021 (B 16/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 7/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 13.9.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare