Senast publicerat 10-05-2021 16:21

Riksdagens skrivelse RSk 37/2017 rd EÄ 21/2016 rd  Riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter

EÄ 21/2016 rd
ReUB 9/2017 rd

Ärende

Revisionsutskottet beslutade 24.5.2017 lämna ett betänkande om ärendet Riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter. Utskottet ska enligt 90 § 1 mom. i grundlagen underrätta riksdagen om relevanta iakttagelser vid övervakningen (EÄ 21/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 9/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har  

godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

1.

Riksdagen förutsätter i syfte att säkerställa riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter att regeringen utreder behovet av och möjligheterna att genom lagstiftningen stärka revisionsutskottets och de övriga utskottens tillsyn så att utskotten kan kräva att sakkunniga infinner sig för hörande och så att det kan förordnas att deras yttranden ges med samma skyldigheter som gäller för vittnen. 

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder behovet av lagändringar enligt vilka beslut om nya stödprogram som finansieras genom ESM fattas av hela riksdagen, i det fall att ESM:s nuvarande roll inte förändras och medlemsländernas ståndpunkter beaktas i dess beslutsfattande. 

3.

Riksdagen förutsätter att regeringen sörjer för att beredningen av EU-ärenden sker i god tid, så att riksdagen har faktisk möjlighet att påverka i ärendena innan de går vidare i EU-organen. 

4.

Riksdagen förutsätter att regeringen i budgetpropositionen ger en motivering i det fall att anslagsökningar som riksdagen gjort i föregående budget och som avsetts vara permanenta inte har tagits in i påföljande års budgetproposition. 

Helsingfors 12.12.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare