Riksdagens skrivelse
RSk
37
2018 rd
Riksdagen
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
B 14/2018 rd
ReUB 8/2018 rd
Ärende
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017 (B 14/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 8/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 21.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 22-02-2019 14:18