Senast publicerat 10-05-2021 16:15

Riksdagens skrivelse RSk 4/2017 rd EÄ 72/2016 rd  Finavia och riskhantering i statsbolag

EÄ 72/2016 rd
ReUB 1/2017 rd

Ärende

Revisionsutskottet beslutade lämna ett betänkande om övervakningsobjektet Finavia och riskhantering i statsbolag. Utskottet ska enligt 90 § 1 mom. i grundlagen underrätta riksdagen om relevanta övervakningsiakttagelser (EÄ 72/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 1/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt ställningstagandet i betänkandet: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder och utfärdar allmänna anvisningar om riskhanteringen i statsägda bolag. 

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen före utgången av 2017 preciserar principerna för statens ägarstyrning, särskilt i fråga om bolag som helt ägs av staten. 

 
Helsingfors 24.2.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare