Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 4/2018 rd SRR 7/2017 rd  Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030

SRR 7/2017 rd
MiUB 1/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030 (SRR 7/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 1/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet 
1. säkerställer en tillräcklig finansiering av de tilläggsåtgärder som föreslås i redogörelsen och ser till att det i samband med utvärderingen av de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna för att minska utsläppen också bedöms vilken tillväxtpotential de tillför företagsverksamheten, sysselsättningen och exporten och tydliggör också denna aspekt som utgångspunkt för klimatplanen vid sidan av kostnaderna för att minska utsläppen, 
2. inför klimatfostran på alla nivåer av utbildningssystemet för att säkerställa rätt attitydklimat och riktar klimatinformation på bred front till alla målgrupper, 
3. på grund av bakomliggande osäkerhetsfaktorer som påverkar planen aktivt granskar utfallet för målen i fråga om utsläpp och miljö- och biodiversitet i synnerhet för trafikens del och vid behov föreslår tilläggsåtgärder för att målen ska nås, 
4. beaktar de utvecklingsbehov som nämns ovan i utskottets betänkande när klimatplanen utvärderas, och utreder särskilt en reform av skatte- och incitamentsystemen för att främja utsläppsmålen.  

 

Helsingfors 14.3.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare