Senast publicerat 19-10-2022 10:42

Riksdagens skrivelse RSk 42/2022 rd MI 3/2020 rd  Tillåt jakt på vitkindad gås

Ärende

Tillåt jakt på vitkindad gås (MI 3/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 8/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen aktivt påverkar kommissionen och EU:s medlemsstater i syfte att ändra Bernkonventionen så att vitkindad gås överförs till fågeldirektivets bilaga II. 

2.

Riksdagen förutsätter att de möjligheter till undantag som föreskrivs i artikel 9 i fågeldirektivet utnyttjas och att fördrivning av fåglar genom beskjutning också tillåts på våren med beaktande av fåglarnas häckningsro. 

3.

Riksdagen förutsätter att utnyttjande av vitkindade gäss som skjutits med stöd av dispens tillåts och att regeringen bereder en proposition om ändring av naturvårdslagen så att det med stöd av undantaget i artikel 9.1 c i fågeldirektivet blir möjligt att ta till vara och förnuftigt använda vitkindad gås som dödats med dispens. 

4.

Riksdagen förutsätter att dispensärenden som gäller vitkindade gäss överförs från          Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och att dispensförfarandet samtidigt görs smidigare. 

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativ MI 3/2020 rd. 
Helsingfors 14.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare